جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 1 فارسی 8

گام به گام درس اول فارسی هشتم با جواب

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری از درس 1 فارسی 8

پاسخ خودارزیابی صفحه 14 فارسی هشتم

1 شاعر در نابینا «این خانه خوب خداست» یعنی چی؟

پاسخ: اشاره به مسجد دارد

2 شما را از نابینایان بفهمد و دریافت کند «اسم او نور و نشانه اش روشن است» بیان.

پاسخ: خداوند همانگونه که قرآن می فرماید: «خداوند نور آسمان و زمین است». روشنایی راهنما و روشنگر زندگی بندگان است.

3 راه های شناخت خدای عالم چیست؟

پاسخ: بهترین راه شناخت خدا، شناخت او از طریق موجودات است. زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و

خشم و … موجودات نشانه زیبایی، پیچیدگی، خوبی و خشم و … هستند، زیرا همه

یک مخلوق در اصل مظهر خداست.

جواب و صحبت صفحه 15 فارسی هشتم

1 مناظره پیرامون پیشینه فکری شعر «ستایش» گروه ها.

پاسخ: پیشینه فکری این شعر حمد خداوند است که در آن به صفات و عظمت خداوند و نیز معجزات برخی از پیامبران اشاره شده است. این آیات برگرفته از آیات قرآن است.

2. بعد از تأمل درباره ارتباط معنی آیه زیر با متن درس بحث کنید.

«ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم» (سوره ق، آیه 16)

پاسخ: خدا از همه چیز و همه به ما نزدیکتر است. او همه جا و همیشه با ماست

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

1 در متن «ستایش» و «درس 1» به دنبال کلماتی باشید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد.

پاسخ: نماز، لحظه، ذهن، وضو

2 جدول زیر را کامل کنید. پاسخ:

فعالیت های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

3 بیت و قافیه ابیات هشتم و هجده شعر «پیش از اینها» را مشخص کنید.

پاسخ: بیت 8: ردیف: نه، نه / قافیه: ما و زیبا

پاسخ: بیت 18: ردیف: تازه، تازه شده / قافیه: دست و صورت، گفتگو

4 سعدی در بیت زیر به چه داستان های دینی اشاره می کند؟

گلستان آتشی را در خلیل مهار کرد و گروهی را از رود نیل به آتش کشید

پاسخ: اشاره به ماجرای سوزاندن حضرت ابراهیم (ع) به دست نمرود و غرق شدن فرعون در نیل به خواست خداوند است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم