جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۶ فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ششم فارسی ۸

گام به گام aal درس 8 فارسی با پاسخ

پاسخ خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ششم فارسی ۸

درس 6 :: راه خوشبختی

بیشتر ببین معنی درس ششم فارسی هشتم

پاسخ خودارزیابی صفحه 49 فارسی هشتم

هشتمین خودشناسی

خودارزیابی درس ششم فارسی هشتم

1 شاعر برای سعادت و سعادت چه پیشنهادی دارد؟

پاسخ: 1. سحر است.

2: با مادرت مهربان باش و خودت را در خدمت او بگذار

3: مودب و تمیز باشید.

4: به حرف پدرت گوش کن.

2 این عبارت «نباید گفت بلکه صحیح است؛ کدام قسمت شعر می آید؟

پاسخ: جز حقیقت چیزی نگو / حتی اگر به دردت بخورد

3 برای پربار شدن روزهای زندگی چه باید کرد؟

پاسخ: شما باید هر روز فکر کنید و کار مفیدی انجام دهید. زیرا روزی که کار نمی کنید فقط زندگی انسان محسوب می شود.

4. به نظر شما چه چیزهای دیگری انسان را خوشحال می کند؟

پاسخ: توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کار، تلاش مستمر در زندگی، آرامش و…

پاسخ مکالمه صفحه 50 فارسی هشتم

گفتگوی هشتم

در مورد درس ششم فارسی هشتم بحث کنید

1 پیامبر می فرماید:

راستش را بگو و به خودت نگو: حقیقت را بگو حتی اگر به ضرر تو باشد.

ارتباط بین این عبارت و متن درس را در گروه بحث کنید.

پاسخ: گاهی گفتن حقیقت عواقب و ثمرات دارد. این نتایج و ثمرات ممکن است به ضرر انسان باشد و از این نتایج و ثمرات پیامبر می فرماید که راست بگویید حتی به ضرر خود و درس آیه هشت هم به همین موضوع اشاره دارد.

چیزی جز حق نگو / حتی اگر تو را در خطر رها کند

2 شعر “شور مهدی (عج)” با لحن مناسب برای گروه بخوانید و روش خواندن را با خواندن متن در این درس مقایسه کنید.

پاسخ: شعر شوق مهدی لحنی غزلی دارد، شعر این درس دارای محتوای مشورتی است و آهنگ و لحن آن نکته و پند است. گاهی این لحن را به ترتیب می خوانیم، گاهی التماس، گاهی مهربانانه و گاهی…

پاسخ فعالیت های فارسی نویسی 8 درس 6

پاسخ فعالیت های نوشتاری صفحه 50 فارسی هشتم

فعالیت های نوشتاری

1 در متن درس کدام شکل نوشتاری کلمات با حالت گفتاری آنها متفاوت است؟

پاسخ: یادداشت بر داشتن. بخواب، چون خودت

2. قطعات درس را که دارای ردیف هستند بنویسید و زیر آنها خط بکشید.

پاسخ: با مادرت مهربان باش، آماده خدمت به او باش

با نگاه مودبانه پدرش / برای حرفش سر برمی گرداند

چون مودب و پاکی / پیش همه محبوب باش

3 در بیت بعدی متمم و مفعول را مشخص کنید.

گفت: زین گفت من به دنبال شادی تو هستم = مفعول متمم = شادی

4 چه قسمتی از درس با بیت زیر که شعر نظامی است ارتباط معنایی دارد؟

ناخودآگاه وقت بازی نیست/ زمان هنر است و غرور است

پاسخ: با آیات زیر ارتباط معنایی دارد:

سعی کنید هر کاری که معلم/معلم با چابکی انجام می دهد را به خاطر بسپارید

روزی که کار نکردی / آن روز زندگیت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم