جواب درس 14 نگارش چهارم (ادب از که آموختی)

پاسخ درس 14 ویرایش چهارم (ادبیاتی که از آن آموخته اید)

ادبیاتی که درس چهاردهم را از آن آموختی

1 قسمت اول درس را با حرف خوانا و زیبا بنویسید.

2. به عنوان مثال، کلماتی را که در یک گروه قرار دارند، دسته بندی کنید.

کلمات موجود در یک گروه را طبقه بندی کنید.

ادبیات، آداب، آموزش
جهان، علم، شناخته شده است
نظر، ناظر، هدف
معطر، عطر، عطر

3 از جملات زیر طرح کلی بنویسید.

پاسخ املا درس 14 ویرایش چهارم
1 با توجه به متن درس، کلمات گروه “الف” را با گروه “ب” ترکیب کنید و کلمات جدید را در وسط بنویسید.

پاسخ املا درس 14 ویرایش چهارم

کلمات جدید عبارتند از: بین خالی، پر سر و صدا و هنرمندانه.

2 حرف اول هر گروه از کلمات زیر را به ترتیب قرار دهید. یک کلمه از متن درس گرفته شده است; آن را بنویسید.

- حرف اول هر گروه از کلمات

پاسخ صفحه 83 چاپ چهارم

2 در جدول زیر یک کلمه با سایر کلمات متفاوت است. آیا میتوانی آن را بیابی؟

پاسخ صفحه 84 چاپ چهارم

پاسخ صفحه 84 چاپ چهارم

پاسخ صفحه 85 چاپ چهارم

به مقدمه نحوه ورود خواننده به فضای متن توجه کنید. سپس موضوع را از پاراگراف دوم تا چهارم بنویسید.

پاسخ صفحه 85 چاپ چهارم ن

پاراگراف دوم: لانه بسازید و تخم بگذارید.
ماده 3: سختی پرستوهایی که در پاییز زندگی می کنند.
بند 4: خطرات مهاجرت پرستوها.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم