جواب فعالیت های درس ۱۴ مطالعات پنجم

فعالیت درس 14 مطالعات پنجم

پاسخگوی فعالیت های درس چهاردهم مطالعات پنجم ابتدایی است

فعالیت درس 14 مطالعات پنجم

درس چهاردهم

فعالیت صفحه 73 مطالعات پنجم

1 به نقشه نگاه کنید و نام قاره ها را بنویسید.
پاسخ: آسیا، آفریقا، اروپا، استرالیا، آمریکا

2. نام اقیانوس های جهان را بنویسید.
پاسخ: اقیانوس آرام، هند، جنوب منجمد، شمال منجمد، اقیانوس اطلس

3 در یک منطقه جغرافیایی
الف) ایران و همسایگانش را جستجو کنید و بگویید در کدام قاره هستند.
پاسخ: آسیا

ب) دو قاره از هر قاره را نام ببرید.
پاسخ: آسیا: چین، کره / اروپا: آلمان، بریتانیا / آفریقا: آفریقای جنوبی، کنیا / استرالیا: استرالیا، نیوزیلند / ایالات متحده آمریکا: کوبا، آرژانتین

4. چرا نام اقیانوس آرام دو بار روی نقشه نوشته شده است؟ آیا دو اقیانوس آرام وجود دارد؟
پاسخ: خیر، به دلیل بزرگی (بخشی در نیمکره شرقی و بخشی در نیمکره غربی) نام آن دو بار نوشته شده است.

فعالیت صفحه 77 مطالعات پنجم *

1 متن صفحه قبل را بخوانید و کاربرگ شماره 12 را انجام دهید.

پاسخنامه 12 مطالعات پنجم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم