جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات پنجم

فعالیت درس 20 مطالعات پنجم

پاسخ فعالیت های درس بیستم مطالعات پایه پنجم

فعالیت درس 20 مطالعات پنجم

درس 20

فعالیت صفحه 105 مطالعات پنجم

1 طبق گاهشماری سه دولت ترکیه را نام ببرید و بگویید کدام طولانی تر بود.
پاسخ: سلسله های غزنوی، سلجوقیان و خوارزمشاهیان و دوره حکومت غزنویان طولانی تر بوده است.

2. چگونه عده ای ترک در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟
پاسخ: آنها با استفاده از استعدادها و توانایی های خود در دربار شاهان نفوذ کردند و به مناصب مهمی چون فرماندهی سپاه رسیدند. پس از مدتی توانستند سلسله های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

3 متن درس را بخوانید; کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان مهمتر است؟ زیرا؟
پاسخ: حکومت سلجوقیان اهمیت بیشتری داشت. زیرا در زمان حکومت او زبان و ادبیات فارسی در قلمرو وسیع او مورد توجه و رواج قرار گرفت. همچنین در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام الملک مدارسی به نام (نظامیه) ساخته شد.

4 ایرانیان در زمان حکومت سلسله های ترک چه نقشی در اداره کشور داشتند؟ زیرا؟
پاسخ: از وزرای ایرانی برای اداره سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن استفاده می شد. زیرا حاکمان ترک اطلاعات چندانی از دولت نداشتند و وزرای باهوش و خردمند ایرانی را برای رهبری کشور انتخاب می کردند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم