جواب فعالیت های درس ۲ علوم نهم (فصل رفتار اتم ها با یکدیگر)

پاسخ فعالیت های درس 2 علم نهم (فصل رفتار اتم ها با یکدیگر)

گام به گام فصل دوم علم نهم

پاسخ فعالیت های درس 2 علم نهم (فصل رفتار اتم ها با یکدیگر)

فصل دوم: رفتار اتمی بین آنها

پاسخ را بررسی کنید Page 15 Science IX

هدف: کریستال را آماده کنید
مواد و مواد: انسان، نخ، گیره فلزی، کلرید سدیم، برش آبی، شکر، آب مقطر، لیوان، دستکش
روش:
الف) سه انسان 100 میلی لیتری بردارید و در هر کدام 20 میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید.
ب) به هر نفر یک قاشق چایخوری زغال اخته، کلرید سدیم و شکر را جداگانه اضافه کنید و هم بزنید تا محلول های شفافی به دست آید این کار را تا حل شدن مواد جامد ادامه دهید.
ج) یک گیره بردارید و با نخ و مداد در محلول آویزان کنید.
د) انسان ها را کنار پنجره قرار دهید و بعد از چند روز به کریستال های تشکیل شده نگاه کنید. نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.
پاسخ: به تدریج بلورهای کوچک تشکیل می شوند و با گذشت زمان بزرگ می شوند.

آیا کریستال های این سه ماده مشابه هستند؟ چه تفاوت هایی دارند؟
پاسخ: خیر، شکل کریستال رنگ کریستال اندازه کریستال شکنندگی کریستال ها متفاوت است زیرا نوع مواد، غلظت مواد، دمای محلول باعث تفاوت های زیادی می شود.

پاسخ را بررسی کنید Page 15 Science IX

هدف: بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی مواد مختلف
لوازم و مواد: انسان، کابل، منبع تغذیه (باتری خودکار یا کتاب)، لامپ 1.5 ولت، میله کربن، قاشق، آب مقطر، کلرید سدیم، برش آبی، شکر، اتانول، عینک، دستکش
روش:
الف) یک مدار الکتریکی بسازید.
ب) مقداری آب مقطر داخل انسان بریزید و میله های کربنی را در آن قرار دهید (به خاطر داشته باشید که میله ها با یکدیگر تماس ندارند.) مشاهدات خود را بنویسید.
پاسخ: هیچ اتفاقی نمی افتد زیرا آب مقطر جریان الکتریکی را هدایت نمی کند.

ج) حالا با یک قاشق نصف قاشق چایخوری نمک به آب مقطر اضافه کنید. چی میبینی؟
پاسخ: چراغ روشن است و جریانی در مدار برقرار می شود زیرا محلول آب و نمک رسانای الکتریسیته است.

د) قسمت C آزمایش را با افزودن شکر، اتانول و برش آبی به آب مقطر تکرار کنید. مشاهدات خود را بنویسید و جدول زیر را پر کنید.
آزمایش صفحه 15 علم نهم

از این مشاهدات چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح.
پاسخ: محلول برخی از مواد از جریان الکتریسیته عبور می کند و برخی دیگر نه. و محلول نمک رسانای الکتریسیته است.

پاسخ را بررسی کنید Page 16 Science IX

هدف: بررسی حرکت یون ها در آب
لوازم و مواد: ظرف شیشه ای (پتری دیش)، انبردست، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، برش آبی
روش:
الف) نیمی از آب مقطر را در ظرف پتری بریزید.
ب) با یک موچین یک دانه هیدروکسید سدیم را بردارید و به آرامی در کنار دیواره ظرف پتری در آب قرار دهید.
ج) با موچین، یک تکه شیشه برش آبی را بردارید و روی ظرف پتری و در کنار دیوار، درست در مقابل کریستال هیدروکسید سدیم قرار دهید. کمی صبر کنید و مشاهدات خود را بنویسید.
تغییر رنگ علامت چیست؟
پاسخ: یک ماده زرد رنگ از یدید سرب در وسط ظرف تشکیل دهید

معادله نوشتاری تغییر شیمیایی به صورت زیر است.
محصولات = برش آبی + هیدروکسید سدیم
محصولات = یون مس، یون سولفات + یون سدیم، یون هیدروکسید
بر اساس این معادله، اگر یون های مس و هیدروکسید با هم جمع شوند، با هم واکنش نشان می دهند. حالا توضیح دهید که از تشکیل رنگ جدید در داخل ظرف چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ: همانطور که یون های سرب و ید در کریستال ها شروع به حرکت و پراکندگی در اطراف و به سمت مرکز ظرف می کنند و زمانی که به مرکز ظرف می رسند، ترکیب یونی زرد رنگ یدید سرب را تشکیل می دهند.

از نتایج این آزمایش توضیح دهید که چرا محلول نمک رسانا است؟
پاسخ: زیرا یون های حاصل به داخل محلول حرکت می کنند و باعث ایجاد جریان الکتریکی در محلول می شوند.

پاسخ فعالیت صفحه 18 علم نهم

شکل های زیر آرایش الکترونیکی هر ذره را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر، قبل و بعد از تغییر شیمیایی نشان می دهد.
فعالیت صفحه 18 علوم نهم

شکل ها را بررسی کنید: الف) جدول زیر را کامل کنید.
فعالیت صفحه 18 علوم نهم

ب) کدام اتم یک الکترون از دست داد و کدام یک الکترون گرفت؟
پاسخ: اتم سدیم یک الکترون از دست می دهد و اتم کلر یک الکترون به دست می آورد.

ج) هر یک از اتم های سدیم و کلر چند الکترون مبادله کردند؟
پاسخ: آنها یک الکترون را بین خود مبادله می کنند.

د) نماد شیمیایی یون های سدیم و کلرید را بنویسید.
خود را در معرض آزمایش قرار دهید Page 19 علم هشتم

ج) معیارهای گرفتن یا اهدای الکترون برای اتم ها را مشخص کنید.
پاسخ: اگر یک اتم در آخرین مدار خود الکترون های کمی داشته باشد (مانند سدیم که در آخرین مدار خود فقط 1 الکترون دارد)، تمایل به از دست دادن الکترون ها و حذف آخرین مدار دارد، اما اگر تعداد الکترون ها در آخرین مدار مدار یک اتم باشد. اتم بزرگ است (مانند کلر که 7 الکترون دارد). در آخرین مدار خود) تمایل به گرفتن الکترون و تکمیل آخرین مدار دارد.

پاسخ خود را بررسی کنید Page 19 Science VIII

2. سدیم فلوراید از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور به دست می آید. با توجه به نمادهای شیمیایی 9F و 11Na به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) آرایش الکترونیکی این دو اتم را رسم کنید.
خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 19 Science VIII

ب) کدام ذره با از دست دادن یک الکترون تبدیل به ذره ای با مدار 8 الکترونی می شود؟
پاسخ: اتم های سدیم به یون های سدیم مثبت (Na +) تبدیل می شوند.

ج) با گرفتن یک الکترون به یک ذره مداری 8 الکترونی تبدیل می شود؟
پاسخ: اتم فلوئور تبدیل به یون منفی فلوئور می شود.

د) تعداد بارهای الکتریکی ذرات تشکیل دهنده سدیم فلوراید را تعیین کنید.
پاسخ: یون سدیم مثبت دارای 1 بار الکتریکی مثبت و یون فلوئور منفی دارای 1 بار الکتریکی منفی است.

ه) آیا ترکیب یونی سدیم فلوراید کاملاً خنثی است؟ برای چه دلیل؟
پاسخ: بله، زیرا مقدار بار الکتریکی مثبت و منفی برابر است.

2. ذرات تشکیل دهنده اکسید منیزیم (MgO) را با توجه به آرایش الکترونیکی اتم های فلزی منیزیم و اکسیژن تعیین کنید.
خود را در معرض آزمایش قرار دهید Page 19 علم هشتم

پاسخ تفکر صفحه 19 علم نهم

به شکل زیر با دقت نگاه کنید و به سوالات پاسخ دهید.
تفکر صفحه 19 علم نهم

الف) در مجموع چند گرم معرف مصرف شده است؟
پاسخ: 6/19 (مجموع کلر و سدیم)

ب) چند گرم محصول تولید شده است؟
پاسخ: 6.19 گرم محصول تولید شده (سدیم کلرید)

ج) یکی از مهمترین قوانین طبیعی، قانون حفظ جرم است. این قانون را در یک جمله بگویید.
پاسخ: ماده تغییر می کند، اما مقدار کل آن در جهان ثابت است، یا در واکنش های شیمیایی جرم واکنش دهنده ها و جرم محصولات همیشه یکسان است.

پاسخ فعالیت صفحه 21 علوم نهم

برخی از غذاها را انتخاب کنید و برچسب آنها را بررسی و بخوانید. از روی اطلاعات برچسب این مواد، مقدار نمکی که برای خوردن این مواد وارد بدن شما می شود را محاسبه کنید.
پاسخ: پاسخ ها متفاوت است. مقدار نمک موجود در هر غذا روی بسته بندی نوشته شده است
با هم جمع می کنیم (مقدار تقریبی است).

پاسخ تفکر صفحه 22 علم نهم

1. چرا یک تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود، اما در آن حل می شود تا نمک حل شود؟
پاسخ: چون در ابتدا چگالی تخم مرغ بیشتر از چگالی آب مقطر است، سپس تخم مرغ سالم غوطه ور و غوطه ور می شود.

2 آب برخی از دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است. بنابراین در این دریاچه ها می توانید به راحتی شناور بمانید و حتی روزنامه را در آب بخوانید. زیرا؟
پاسخ: از آنجایی که چگالی آب نمک در دریاچه ها از بدن ما بیشتر است، شناور می مانیم.

پاسخ خود را بررسی کنید Page 23 Science IX

مطابق شکل بالا به سوالات پاسخ دهید.
الف هر اتم هیدروژن چند الکترون برای تشکیل یک مولکول آب به اشتراک می گذارد؟
پاسخ: هر اتم هیدروژن یک الکترون مشترک دارد.

ب) در آخرین مدار یک اتم هیدروژن در یک مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟
پاسخ: دو الکترون وجود دارد

ج) یک اتم اکسیژن چند الکترون برای تشکیل یک مولکول آب به اشتراک می گذارد؟
پاسخ: هر اتم اکسیژن دارای دو الکترون است.

د) در آخرین مدار اتم اکسیژن مولکول آب چندین الکترون وجود دارد
پاسخ: 8 الکترون وجود دارد.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 24 علم نهم

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 24 Science IX

جواب قسمت الف
خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 24 Science IX

پاسخ بخش ب
خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 24 Science IX

پ) 4
ت) 1

پاسخ فعالیت صفحه 24 علم نهم

با استفاده از مدل های مولکولی و با فرض دو اتم کربن و تعداد کافی اتم هیدروژن:
1 سه ترکیب مولکولی از 2 کربن بسازید.

فعالیت صفحه 24 علم نهم

2. تعیین کنید هر یک از اتم های کربن در ترکیباتی که می سازید چند پیوند دارد؟
پاسخ: هر اتم کربن دارای 4 پیوند کووالانسی است.

3. فرمول مولکولی سه ترکیب را بنویسید.

فعالیت صفحه 24 علم نهم

منبع برخی از پاسخ ها »محدوده، حداکثر امتیاز


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم