جواب فعالیت های درس ۵ علوم نهم (فصل نیرو)

پاسخ به فعالیت های درس علوم درس 5 (فصل قدرت)

گام به گام فصل پنجم علم نهم

پاسخ به فعالیت های درس علوم درس 5 (فصل قدرت)

فصل 5: قدرت

به فعالیت های صفحه 53 و 54 علم نهم پاسخ دهید

دانش آموزان بدنی را که در ابتدا ساکن است با اشکال زیر هل می دهند. تأثیر اعمال این نیروها را به هر نحوی توضیح دهید. (فرض کنید سطح کف صاف و صیقلی است تا بتوانید نیروی اصطکاک را نادیده بگیرید)

الف) دانش آموزان جعبه را از دو طرف با نیروی 100 نیوتن فشار می دهند.

پاسخهر دو نیرو 100 نیوتن در جهت مخالف وارد می کنند، بنابراین نتیجه نیروها صفر است و جسم حرکت نمی کند.

فعالیت صفحه 51 علم نهم

ب) شاگرد سمت چپ با نیروی 120 نیوتن و دانش آموز سمت راست با نیروی 50 نیوتن جعبه را فشار می دهند.

پاسخنیروها مخالف و نیروی وارد شده از سمت راست بیشتر است. بنابراین بدن به سمت راست حرکت می کند.

فعالیت صفحه 51 علم نهم

ج) دو دانش آموز جسم را با نیروی 60 نیوتن به سمت راست هل می دهند.

پاسخنیروها در یک راستا هستند و نتیجه آنها از مجموع نیروها به دست می آید و در مجموع نیروی خالص 120 نیوتن به سمت راست وارد شده و جسم حرکت می کند.

فعالیت صفحه 51 علم نهم

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

پاسخهرگاه نیروی خالص بر جسم ساکن وارد شود، جسم شروع به حرکت می کند.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 54 علم نهم

خود را در معرض امتحان قرار دهید Page 52 علم نهم

الف) اگر بخواهیم جسمی را جابجا کنیم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه کنیم؟
پاسخباید یک نیروی خالص در جهت مورد نظر اعمال کنیم. اگر ساکن باشد به زور حرکت می کند و اگر حرکت کند سرعتش کم و زیاد می شود.

ب) اگر خودرویی بخواهد بایستد، این نیرو در کدام جهت باید اعمال شود؟
پاسخنیروی خالص باید در خلاف جهت حرکت به آن وارد شود. برای این منظور، قدرت موتور کاهش می یابد به طوری که نیروی اصطکاک که بر خلاف جهت خودرو است، از قدرت موتور بیشتر شده و خودرو می ایستد.

جواب آزمایش صفحه 55 علم نهم

آزمایش صفحه 53 علم نهم

پاسخ3 هر چه جرم وزنه بیشتر باشد، جسم سریعتر دور میز حرکت می کند. بنابراین هر چه نیرو بیشتر باشد، دوچرخه سریعتر حرکت می کند.

از این آزمون چه نتیجه ای می گیرید؟پاسخ با افزایش نیروی خالص وارد بر بدن، شتاب آن نیز افزایش می یابد. شتاب یک جسم با نیرویی که به آن وارد می شود رابطه مستقیم دارد.

پاسخ4 با افزایش جرم چهار، شتاب بدن کاهش می یابد.
از این آزمون چه نتیجه ای می گیرید؟ با افزایش جرم یک جسم، شتاب آن کاهش می یابد. شتاب یک جسم با جرم آن رابطه معکوس دارد.

پاسخ گفت و گو صفحه 56 علم نهم

ماشین های مسابقه ای به گونه ای طراحی شده اند که موتورهای قدرتمندی داشته باشند که می توانند نیروی زیادی بین جاده و ماشین تولید کنند. آنها همچنین با بیشترین سبک ممکن طراحی شده اند. این نوع طراحی؛ یعنی قدرت موتور زیاد و جرم کم ماشین چه تاثیری روی شتابش داره؟ قدرت بالا و جرم کم به افزایش شتاب خودرو کمک می کند. افزایش قدرت باعث افزایش شتاب می شود. کاهش جرایم نیز سرعت می گیرد.

پاسخدر هر دو حالت شتاب خودرو افزایش می یابد. زیرا طبق قانون دوم نیوتن نظر در صفحه 54 علم نهم
افزایش قدرت موتور با قدرت بالا باعث افزایش شتاب و کاهش جرم باعث افزایش شتاب می شود.

پاسخ خود را بررسی کنید Page 58 Science IX

خود را در معرض آزمون قرار دهید Page 56 علم نهم

پاسخ

W = mg = 50 × 9/8 = 490 نیوتن

پاسخ گفت و گو صفحه 59 علم نهم

نظر در صفحه 57 علم نهم

پاسخوقتی کودک اسب را هل می دهد، نیرویی (نیروی عمل) به اسب وارد می کند. طبق قانون سوم نیوتن، اسب همان نیروی (نیروی واکنش) را بر کودک وارد می کند.

نظر در صفحه 57 علم نهم

چون نیروهای کنش و عکس العمل یکسان است ولی جرم کودک بسیار کمتر از جرم اسب است، کودک شتاب بیشتری می گیرد.

منبع پاسخ گاما

پاسخ خود را بررسی کنید Page 60 Science IX

اگر جرم یک جسم در شکل 13 10 کیلوگرم باشد، وزن جسم و مقدار نیروی عمودی روی سطح چند نیوتن است؟

پاسخ

W = mg = 10 × 10 = 100N

N = W = mg = 10 × 10 = 100N

پاسخ فعالیت صفحه 62 علوم نهم

فعالیت صفحه 60 علم نهم

پاسخالف) مواد لازم: میز، سطل چوبی (2 عدد)، وزنه های کوچک، فنجان، ترازو

سطح میز و سطح مکعب چوبی را تمیز کرده و مطابق شکل دستگاه را سوار کنید و مکعب را از بزرگترین سطح روی میز قرار دهید.

فعالیت صفحه 60 علم نهم

پاسخب) تغییر سطح چوبی (کوچک و بزرگ) و اندازه گیری نیرو

پاسخج) می توانیم وزنه هایی را روی یک مکعب چوبی قرار دهیم و نیروی اصطکاک را اندازه گیری کنیم

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 62 علم نهم

مجموعه اطلاعات صفحه 60 علم نهم

الف) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کاهش داد و چگونه انجام می شود؟

پاسخ* از واکس اسکی در اسکی برای کاهش اصطکاک استفاده می شود.
* سطوح بلبرینگ را روغن کاری کنید تا از سایش جلوگیری شود
* برای اینکه ترمز خودرو بهتر کار کند، زبری و جنس لنت ترمز باید به اندازه کافی باشد.
* استفاده از بلبرینگ باعث کاهش اصطکاک می شود. یاتاقان ها سطح صاف و گردی دارند و در تماس با اجزای دیگر نورد می شوند

منبع پاسخ گاما

ب) در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و چگونه انجام می شود؟
پاسخ* ژیمناستیک قبل از حرکت روی دستگاه ورزشی دست های خود را با پودر منیزیم آغشته می کند تا بتواند میله را محکم در دست بگیرد و از لیز خوردن دستش جلوگیری کند.
* کفش های بسکتبال به گونه ای ساخته شده اند که کف آن روی زمین لیز نخورد و حداکثر اصطکاک را ایجاد کند.
* در برف و یخبندان زمستانی روی سطح لغزنده جاده ماسه یا نمک بپاشید تا از سر خوردن خودروها جلوگیری شود.
* در اسکی صحرایی از پوست مخصوصی برای صعود استفاده می شود که زیر چوب اسکی می چسبد و اصطکاک زیر اسکی را افزایش می دهد و با این تکنیک می توانید روی برف صعود کنید.
* انسان با اصطکاک آتش روشن می کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم