جواب فعالیت های درس ۶ علوم نهم (فصل زمین ساخت ورقه ای)

پاسخ فعالیت های درس 6 علوم نهم (فصل تکتونیک ورق)

گام به گام فصل ششم علوم نهم

پاسخ فعالیت های درس 6 علوم نهم (فصل تکتونیک برگ)

فصل 6 :: ساخت ورق

پاسخ فعالیت صفحه 64 علم نهم

فعالیت صفحه 62 علم نهم
پاسخالف) قسمت هایی از فلات قاره شبیه پانگه آ است
پاسخب) حاشیه شرقی آمریکای جنوبی با حاشیه غربی آفریقا، جنوب غربی آسیا با شمال آفریقا، حاشیه شرقی آمریکای شمالی با حاشیه شمال شرقی آفریقا.
پاسخج) در فرآیند تکه تکه شدن سنگ زمین، بخشی از زمین از بین رفته یا تغییر شکل داده است.

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 65 علم نهم

امروزه هر یک از قاره های لورن و گندوانا شامل چه سرزمین هایی می شود؟
پاسخابر قاره ای شمالی: آمریکای شمالی، گرینلند، اروپا و آسیا
ابرقاره جنوبی: آمریکای جنوبی، قطب جنوب، آفریقا، ماداگاسکار، هند و استرالیا

پاسخ فعالیت صفحه 68 علم نهم

در علم هفتم با مسیر جریان های همرفتی در مایعات بسیار آشنا هستید و بر این اساس مسیر حرکت جوهر پراکنده در هر یک از رگ های مقابل را ترسیم می کنید.

فعالیت صفحه 66 علم نهم

پاسخ فعالیت صفحه 69 علوم نهم

آیا می دانید ناخن های شما در یک سال چند اینچ رشد می کند؟ چگونه می توان ارزش آن را محاسبه کرد؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناخن، این عدد را با میانگین سرعت گلبرگ ها مقایسه کنید.

پاسخ

ما رشد ناخن را در یک ماه اندازه گیری می کنیم و مدت رشد ناخن در یک سال را در 12 ماه ضرب می کنیم
به دست آمده: سپس طول بدست آمده را بر زمان آن تقسیم کنید تا سرعت رشد ناخن ها به دست آید
سرعت رشد تقریبا برابر با سرعت حرکت کره ها است.

پاسخ خود را بررسی کنید Page 70 Science IX

مطابق شکل 5 کدام صفحه قاره ای در شمال شرقی و شمال شرقی غوطه ور است؟

پاسخ ورق آمریکایی

پاسخ تفکر صفحه 70 علم نهم

تفکر صفحه 68 علم نهم

پاسخحاشیه لیتوسفر، به ویژه در جایی که صفحات اقیانوسی با هم برخورد می کنند و در زیر صفحه قاره غوطه ور می شوند.

پاسخ جمع آوری داده ها صفحه 72 علم نهم

در مورد عمق آب اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و مقایسه کنید.

انرژی سونامی در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس را مقایسه کنید.

پاسخعمق خلیج فارس حدود 90 متر است در حالی که عمق اقیانوس هند به چند هزار متر می رسد.
انرژی آبتاسا در اقیانوس هند بالاتر از خلیج فارس است. زیرا هر چه اقیانوس عمیق تر باشد، سریعتر است
و انرژی ابتاز بیشتر است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم