جواب کاربرگه شماره ۸ مطالعات اجتماعی هشتم

پاسخ برگه شماره 8 علوم اجتماعی هشتم

شماره ورق 8 مطالعات 8

    پاسخ برگه شماره  8 علوم اجتماعی هشتم

مبحث 8

قزنویان و سلجوقیان

1 به صورت گروهی با مطالعه درس و توجه به نقشه ها و نمودارهای جدول زمانی جدول زیر را تکمیل کنید.

پاسخنامه شماره  8 از مطالعات هشتم

غزنویان:

1 تسلط محمود غزنوی بر خراسان

2 حذف شاه و اصفهان از سلطه آل بویه توسط سلطان محمود.

3 لشکرکشی های پی در پی سلطان محمود به هند به عنوان جهاد در راه اسلام

4 شکست سلطان مسعود غزنوی طغرل سلجوقی و محصور شدن قلمرو غزنویان در بخشهایی از شرق ایران و بخشهایی از هند.

سلجوقیان

پاسخنامه شماره  8 از مطالعات هشتم

2 با هم فکر کنید و با مقایسه قلمرو و وقایع مهم عصر غزنویان و سلجوقیان بگویید کدام یک از این سلسله ها در تاریخ ایران مهمتر بوده است. زیرا؟

پاسخسلجوقیان زیرا از نظر قدرت و وسعت و ثبات سیاسی و همچنین از نظر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و رشد و توسعه علم و دانش رهبران حکومتهای ایران پس از اسلام بوده اند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم