درس اول قرآن هفتم با جواب

درس اول قرآن هفتم با جواب

به فعالیت های درس 1 از قرآن هفتم پاسخ دهید

درس اول قرآن هفتم با جواب

معنی لغات و متن کتاب هفتم قرآن با پاسخ به همراه پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 13، 14، 17 و 18 درس اول هفتم. مقطع تحصیلی.

به فعالیت جلسه اول درس 1 پاسخ دهید

پاسخ فعالیت درس اول قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: معنی هر کلمه را پیدا کنید و جلوی آن بنویسید.
خدا (خدای یگانه)، نشانه ها، خنده دار، آسمان، ماه، به، او، نور، خورشید، روز، به جز، شب، زمین، که، گروه، کتاب، آفریده، تصحیح، نام، نوع

1. بِ: به 2. نام: نام، نام 3. خدا: خدا خدا
4. الرحمن: بخشنده 5. رحیم: نوع 6. آیات: آیات، نشانه ها
7. کتاب: قرآن، کتاب 8. ه: وَ: او 9. اَلَّذی: شخصی که
10. نادرست: زمین 11. قَمَر: ماه 12. نور: نور، درخشندگی
13. لَقَ: آفرید، آفرید 14. :لّا: جز، به جز 15. لَیل: عصر
16. ناهار: روز 17. آسمانها: سل 18. زمین: زمین
19. قَوم: مردم، گروه 20. حَقّ: درسته درسته

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 3: به معنای ترکیبات زیر است.
1 .. بِسمِ الله: به نام خدا

2. الرَّحمنِ الرَّحیمِ: یک بخشنده مهربان

3. آیات کتاب: آیاتی از کتاب
4. هُوَالَّذی: او که است

5. شب و روز:روز و شب

6. در آسمان و زمین: در آسمان و زمین

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات و آیات را توسط سوره یونس کامل کنید.
1 آیاتی از کتاب
2 اکسیخورشیدماه
3 خدا جز حق (اصلاح).
4 شب و روز.
5 خداوند آسمانها زمین را آفرید.
6 سیگنال ها گروه

یادداشت:
1. کلمه «آیات» در ترکیب سوم، بهتر است به معنای «آیات» باشد.
2. کلمه «ما» به معنای «چی» است.
3. واژه «قومیت» که ابداع شده است به دو صورت «قومیت» و «گروه» قابل تفسیر است.

به فعالیت های درس 1 از قرآن هفتم پاسخ دهید

به فعالیت جلسه دوم درس 1 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

1 اِنَّ قطعا 8 ه .م آنها، شان
2al آ 9 اوه تو آه تو
3. مامان چی 10ناس جنت
4 فی در 11 مِن از، از
5 وَعد وعده 12م تو، تان
6 لکِنَّ ولی، 13هدی، هدی گرایش
7 اَکثَر ماه 14رَحمَه با تشکر، لطفا

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 2: این ترکیب ها را به عنوان مثال کامل و معنا کنید.

لِ + الله: لِلّهِ: به خاطر خدا
به مؤمنان: به مؤمنان: برای مومنان
لِ + النّاسِ: لِلنّاسِ: برای مردم

نکتههر گاه حرف “L” به نامی که “Al” دارد اضافه شود، اولین الف آن نام حذف می شود.

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 3: این ترکیب ها را تعریف کنید.

1 آنچه در آسمان و زمین است: آنچه در آسمان و زمین است.

2 وَعدَ الله: وعده خدا

3 كثَرَهُم: اکثریت

4 یُّهَا النّاسُ: آهای مردم

5 شما در حال مشاهده نتایجی هستید که املای مشابه دارند: موعظه و اندرز پروردگارت

6 هدایت و رحمت برای مؤمنان: هدایت و رحمت برای مؤمنان

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه آیات 44 و 55 سوره یونس را کامل کنید.

1 مسلماً خدا مردم
2 اما (اما) مردم
3 قطعاً به خدا سوگند آنچه در آسمان و زمین است.
4 به یاد داشته باشید که وعده خدا حق است (حق)
5 اما (اما) اکثریت (اکثریت)

یادداشت:
1. کلمه قول اسم است و به معنای قول است.
23 اسامی با تنوین عموماً خنثی هستند و «ی» را به ترجمه آنها اضافه می کنیم.
4. کلمه «شیء» به معنای «بدون ارزش» است.
5. کلمه «خود» را «خود» می فهمیم.
76 کلمه «بال» را می توان به دو صورت تعبیر کرد: «آگاه بودن» و «دانستن».


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم