درس دوم قرآن هفتم با جواب

درس دوم قرآن هفتم با جواب

به فعالیت های درس 2 قرآن هفتم پاسخ دهید

درس دوم قرآن هفتم با جواب

معنی لغات و متن قرآن هفتم با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحات 22، 23، 26 و 27 درس 1، دوم، هفتم

به فعالیت جلسه اول درس 2 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

همه، توانا، خداوند، بگو، چیزها

1 قُل گفتن 7 ه او، شَ، ان
2الی الف، الف 8 علی روشن شد
3جاءَ بیا، بیا 9ها آن، شَ، او
4 رَبّ آقا 10کل هر، همه
5فَ پس من 11شیء چی
6 قَد قطعا 12قدیر قدرتمند

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 2: این ترکیب ها را تعریف کنید.
1. قُل یا أَ یُّهَا النَّاسُ: به مردم بگویید
2 .. قَد جاءَکُم: قطعا برای شما آمده است
3 .من رَبِّکُم: از پروردگارت
4. لِلَی الله: برای خدا
5 .على كُلِّ شَيءٍ: در مورد هر چیزی

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 3: این ترکیب ها را مطابق شکل کامل کنید.

+ لَی + ه: لِلَیهِ: به او، به او
+ +لَی + ها: هاِلَیها: به او، به او
+ +لَی + کُم: لِلَ یکُم: به تو، به تو

عَلَی + هِ: عَلَیهِ: درباره او، درباره او
علی+ هِم: عَلَیهِم: در مورد آنها
عَلَی + کُم: عَلَ یکُم: درباره شما
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

جاهای خالی را پر کنید

1 به مردم بگویید.
قطعا او آمد آ در مورد پروردگارت حق با توست.
2 برای خدا او بازگشت شما;
3 من او قادر به انجام همه کارها است است.

یادداشت:
1. هنگامی که کلمه “مکان” همراه با ضمیر به کار می رود به معنای “بیا برای … م” است.
2. کلمه «من» از دو جهت به معنای «از» و «از» است.
3. لغت الف به دو معنی با هم و بسوی است که البته دانش آموزان برای درستی آن استفاده می کنند.
4. کل بعد از اسم مفرد و خنثی به معنای همه است.

به فعالیت های درس 2 قرآن هفتم پاسخ دهید

به فعالیت جلسه دوم درس 2 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
عبادت کن، گفت برادر، خدایا اجر

1 برادر، برادر، برادر، برادر برادر 5 ی من، َم
2 قالَ آن 6 اُعبُدوا عبادت
3 O آه تو 7 اَجر جایزه
4 اِله ده، ده 8 التَعقِلونَ فکر نکن

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 2: این ترکیب ها را تعریف کنید.
1 .وَ لِلَی عادِ: و به (قوم) عاد

2 .أخاهُم هُودًا: برادرش (حضرت) هود
3. خدای من: خدای تو

4 .عبدوا الله: خدا را بپرستید
5 یا افراد: ای مردم من!

5. اَفَلا تَعقِلونَ: پس فکر نمی کنی؟

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.
1. من بر خدا، پروردگار من و شما توکل کردم.هود / 61
2. و به ثمود برادر صالحم: و برادرش صالح را نزد قوم ثمود فرستادیم.هود / 50
3. قَالَ یا قَومِ عبُدُوا الله: گفت: ای قوم من خدا را بپرستید. هود / 88
4. بهش اعتماد کردم و برگشتم سمتش.هود / 88

یادداشت:
1. پیامبر قوم عاد «حضرت هود» و پیامبر قوم ثمود «حضرت صالح» است.
2. «افلا یعقلون» در ترجمه آن قبل از سؤال «الف» به حرف «ف» اشاره می کنیم; یعنی منظور ما «پس است…» است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم