درس نهم قرآن هفتم با جواب

درس 9 قرآن 8 با جواب

به فعالیت های درس 9 قرآن هفتم پاسخ دهید

درس 9 قرآن 8 با جواب

معنی لغات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 82 و 83 و 85 و 86 درس نهم.

به فعالیت های درس 9 قرآن هفتم پاسخ دهید

پاسخ جلسه اول درس نهم قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
انسان، کار، عبادت، آشکار ساختن، ملاقات

1 آنا جو 5 .الِح خوب، شایسته است
2. برو آشکار می شود 6 فرقه ها عبادت
3 جلسه دانستن، دانستن 7 بَشَر انسان، انسان
4 عمل کنید اقدام، کار 8 انما، انما بیشتر نه

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: ترکیبات و جملات قرآنی زیر را با دقت در جای صحیح و نادرست ترجمه کلمه «نما» به درستی ترجمه کنید.

شما در حال مشاهده نتایجی هستید که املای مشابه دارند: ترجمه نادرست: فقط ولی شما خداست / ترجمه صحیح: ولی شما فقط خداست.

1. قُل ِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم: بگو من هم مثل تو انسانی هستم

2. یحیی باپتیست: برایم فاش کرد

3. خدای شما تنها (تنها) خداست

4. لِقآءَ رَبِّهِ: پروردگارت را پیدا کن

5. عَمَلًا صلِحًا: کار شایسته
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه آخرین سوره کهف و عبارات سوره مریم را کامل کنید.
1. قُل ِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم یُ وحَی ِلَیَّ:

بگو من فقط یک انسان هستم مثل تو که به من وحی شده است.

2.

خدای شما تنها خداست.

3. فَمَن کانَ یَرجوا لِقاءَ رَبِّهِ:

پس همه امیدوارند پروردگارشان را بیابند.

فَلیَعمَل عَمَلًا صالِحًا:

بنابراین، او باید کار شایسته ای انجام دهد.

ترجمه به باسکی: بِعِبادَهِ رَبِّهِ

و هیچ کس را به عبادت پروردگارت شریک مکن.

4.

یادآور فضل پروردگارت به بنده اش زکریا (ع) است.

ج سه عبارت یا ترکیب ساده قرآنی را در صفحه 304 بنویسید و تفسیر کنید.

1 وعده پروردگار: وعده پروردگارم 2 کسانی که قطعا آن ها 3 کسانی که ایمان آورده اند قطعا کسانی که ایمان آوردند

پیام قرآنی صفحه 83 عربی هفتم

پیام قرآنی صفحه 83 عربی هفتم

پاسخ جلسه دوم درس نهم قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتمفعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

قرارداد، آب، متوسط

1 سطل زباله در بین 4 مَهد مکانی برای آرامش و آسایش
2. همه هردو شما 5 سُبُل راه ها، مجموعه سبیل
3 جَعَلَ قرارداد 6. آب آب باران

پاسخ به فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1 .. بَینَهُما: بین دوتا
2. اَلَّذی جَعَلَ: چیزی که او استخدام کرد
3. فیه سُبُلاً: در آن راه ها
پاسخ به فعالیت قرآن هفتمفعالیت 3: این ترکیب ها را به عنوان مثال کامل و معنی کنید.

فعالیت 3 درس 9 قرآن 7
لِ (برای) + هُ: لَهُ: برای او، برای او
لِ (برای) + هُم: لَهُم: برای آنها، برای آنها
لِ (برای) + ها: لَها: برای او، برای او
لِ (برای) + :م: لَکُم: برای تو، برای تو

نکته: همانطور که می دانید «ل» به معنای «برای» است، «ل» در کلمات زیر به صورت «ل» به کار رفته است.

لَهُ لَهُم لَها لَکَ لَکُم لَنا
برای او برای آنها برای آن برای شما برای شما برای ما

انس با قرآن هفتمانس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.

1. تنزیل خلقت زمین و آسمان بالا:

(قرآن) توسط کسى که آسمانها و زمین را آفرید نازل شد. /ه / 4

2. خداوند در آسمانهاست و ما در زمین هستیم و از آنها هستیم.

آنچه در آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست از آن اوست. /ه / 6

3. کسانی که زمین را برای شما ساختند:

همان که زمین را برای تو مایه آرامش و تسلی قرار داد

وَ سَلَکَ لَکُم فیها سُبُلًا:

و از این راه ها برای شما ساخته شده است.

ترجمه به باسکی:

و از آسمان آبی فرستاده شد. /ه / 53


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم