درس هفتم عربی هفتم

درس 7 عربی هفتم

گام به گام درس 7 عربی 7

درس 7 عربی هفتم

درس هفتم

معنی لغات درس هفتم عربی هفتم

معنی لغات درس هفتم عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 54 عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 54 عربی هفتم

حِوارٌ فِی الْأُسرَهِ
گفتگوی خانوادگی

الْأَبُ مَنْ طَرَقَ الْبابَ؟ پدر: کی زنگ زد؟
الْولد صدقی طَرَقَ الْبابَ. پسر: دوستم در زد.

هلْ کانَ مَعَ أَبیِ؟ با پدرش بود؟
لا; ما با پدرم هستیم. َانَ مَعَ أخیهِ. نه با پدرش نبود. با برادرش بود.

و شما؟ او از شما چه پرسید؟
بله، پرسید ما چه تعهداتی داریم؟ پرسید: وظیفه ما چیست؟

چرا این سوال رو پرسیدی؟ چرا این سوال را پرسیدی؟
لَأَنَّهُ کانَ غائِباً. چون غایب بود.

مریض هستی؟ مریض بودم؟
لا; کان ذهابا در رقابت. او به مسابقه نرفته بود.

هَلْ هُما خَلْفَ الْبابِ الْآنَ؟ الان پشت در هستند؟
لا. حیر.

ترجمه متن صفحه 55 عربی هفتم

ترجمه متن صفحه 55 عربی هفتم

الْأُمُّ مَنْ طَرَقَتْ بابَ الْبَیتِ؟ پدر: کی زنگ زد؟
الْبِنْتُ ديقاتي طَرَقَتْ بابَ الْبَيتِ. دختر: دوستم در زد.

با مادرت بودی؟ با مادرش بود؟
لا; کاری که با مادرت کردی کانت با دخترش نه با مادرش نبود. با خواهرش بود.

چی پرسیدی؟ او از شما چه پرسید؟ (دنبال گشتن)
هی پرسیدی تعهدات ما چیه؟ پرسید: وظایف ما چیست؟

چرا این سوال رو پرسیدی؟ چرا این سوال را پرسیدی؟
لَأنَّها کانَتْ غائِبَهً. چون غایب بود.

مریض هستی؟ مریض بودم؟
لا; شما تا زمان مسابقه جایزه گرفته اید. او به مسابقه نرفته بود.

هْلْ هُما خَلْفَ الْبابِ الْآنَ؟ الان پشت در هستند؟
لا. خیر

ترجمه علم صفحه 55 عربی هفتم

دانستن
….

* حالا این جملات را ترجمه کنید.

1 من از دریا به تو نزدیکترم.
پاسخ: به دریا نزدیک نشدم.

2 ای سعید رفتی بالا کوه؟
پاسخ: ای سعید مگه از کوه بالا نرفتی؟

3 شما رسول ما برای معلم خود هستید.
پاسخ: مگه مدرسه نرفتی؟

4 او اجتماع جنگل هاست.
پاسخ: چوب ها را نگرفت؟

5 شاگرد خود را بدیهی نگیرید.
پاسخ: دانش آموز دستش را بلند نکرد.

تمرینات

التَّمْرینُ الْأولّ

جواب تمرین صفحه 57 عربی هفتم

هر جمله را ترجمه کنید سپس زیر زمان گذشته خط بکشید.

پاسخ تمرین صفحه 57 عربی هشتم

به تمرینات درس 7 عربی هفتم پاسخ دهید

جواب تمرین صفحه 58 عربی هفتم

التَّمْرینُ الثّانی

ترجمه کردن.

پاسخ تمرین صفحه 58 عربی هشتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم