درس هفتم قرآن هفتم با جواب

درس 7 قرآن 8 با جواب

به فعالیت های درس هفتم قرآن هفتم پاسخ دهید

درس 7 قرآن 8 با جواب

معنی لغات و متن کتاب هفتم قرآن با پاسخ به همراه پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 66، 67، 69 و 70 درس هفتم هفتم. مقطع تحصیلی

پاسخ درس 7 قرآن هفتم

به فعالیت جلسه اول درس 7 پاسخ دهیدپاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

عمل می کنند، مژده می دهند و مژده می دهند، ایمان می آورند، کسانی که عمل صالح، هدایت می کنند، بزرگ، آخرت

1یهدی راهنماها 5 اَنَّ آن، آن، قطعا
2کسانی که کسانی که 6 کبیر، کبیره عالی
3 یَمَلونَ انجام می دهند، عمل کنید 7 یُؤمِنونَ آنها بر این باورند
4 صلِحات اقدامات خوب 8 آخر از این به بعد رستاخیز

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.

1. نِنَّ هذَا القُرآنَ: قطعا این قرآن

2. کسانی که عمل صالح انجام می دهند: کسانی که کارهای نیک انجام می دهند
3. آجار کبیره: پاداش بزرگ (پاداش عالی)

4. لایُؤمِنُونَ بِالآخِرَهِ: آنها به زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند
5 .عذابًا اَلیمًا: عذاب دردناک (عذاب دردناک)

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را از سوره اسراء کامل کنید.

1. این قرآن راهنمای مردم است:

یقیناً این قرآن به صحیح ترین و پایدارترین راه منتهی می شود.

2. و مؤمنان کسانی هستند که نیکوکارند.

و مؤمنانی را که عمل صالح انجام می دهند بشارت می دهد.

گزینه های دیگر برای جرًا کَبیرًا:

قطعا این یک پاداش بزرگ برای آنها است.

3. و کسانی که به آخرت ایمان دارند:

و قطعا کسانی که به آخرت ایمان ندارند.

4. ما به عذاب تو ایمان داریم:

برای آنها عذاب دردناکی آماده کرده ایم.

ج از صفحه 281 قرآن کریم سه ترکیب یا جمله ساده بنویسید و بنویسید.

1شاکرا : ممنون 2رَبِکَ : پروردگارت 3ان الله: قطعا خدا

دپیام قرآن صفحه 67 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 67 قرآن هفتم

به فعالیت جلسه دوم درس 7 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
پاک، مثلاً ظالمان، دشمنان، پوچ و بیهوده

1 قُل گفتن 4 ستمگران ظالمان، ستمگران
2 باطل پوچ، پوچ و بی فایده 5 دشمنان دشمن
3انَ بود، هست 6 مبین بدیهی است، البته

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. قُل جاءَ الحَقُّ: بگو به کار آمد
2. شفا و رحمت برای مؤمنان: برای مؤمنان شفا و رحمت است
3. نِنَّ فَضلَهُ: قطعا لطف و رحمت اوست
4 .. برای شما عالی بود
5. نِنَّ الشَّیطان قطعا شیطان
6. دشمنان: دشمنی آشکار (دشمن آشکار)

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.
1. شیطان دشمن انسان است:

شیطان قطعاً دشمن آشکار انسان است.اسارت / 53

2. نِنَّ عِبادی لَیسَ لَکَ عَلَیهِم سلطان.

همانا بندگان من بر تو (اى شيطان) تسلطى ندارند. اسراء / 65

3. نِنَّهُ کانَ بِکُم رَحیمًا

مطمئنا او با شما مهربان بود.اسرااء / 66

4.

همانا فضل و رحمت او بر تو (ای پیامبر) بزرگ (و بسیار) است..اسرااء / 8

ج از صفحه 291 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را بنویسید و تفسیر کنید.

1 از دست دادن آنها : از دست داد 2 معیشت من : روزیشان 3 پیام رسان: نبوی

پیام قرآنی صفحه 70 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 70 قرآن هفتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم