درس چهارم قرآن هفتم با جواب

درس چهارم قرآن هفتم با جواب

به فعالیت های درس 4 قرآن هفتم پاسخ دهید

درس چهارم قرآن هفتم با جواب

معنی لغات و متن کتاب هفتم قرآن همراه با پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 41، 42، 43، 46 و 45 از هفتم چهارم. درس درجه

به فعالیت های درس 4 قرآن هفتم پاسخ دهید

به فعالیت جلسه اول درس 4 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
که تو ای نیکوکار تو بسیار مسخره گفتی گناه کن نادان

1اَ ، هَل است 6 محسن نیکوکار
2 تو شما 7 بخشش بسیار بخشنده
3 نادان نادان، بی پروا 8. قالوا آنها گفتند
4شما شما 9لَ قطعا
5. آن که

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 2: این ترکیب ها را تعریف کنید.
1. بِیُوسُفَ وَ اَخیهِ: با جوزپ و برادرش.
2. اَءِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ: آیا شما قطعا خود جوزپ هستید؟
3. هذا اَخی: ایشان برادرم هستند
4. َجرَ المُحسِنینَ: به نیکوکاران پاداش دهید.
5. قالوا یا اَبانا: گفتند: پدر ما.
6. هغوَ الغَفورُ الرَّحیمُ: او بسیار بخشنده و مهربان است.

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 3: این ترکیب ها را مطابق شکل کامل کنید.

فعالیت 3 درس 3 قرآن 7
صادق: صادق + ین: صادقین: راستگویان
محسن: نیکوکار + ین: محسن:خیرین
مؤمن: مؤمن + ین: مؤمن: مؤمنان
جهان: دانا + ین: جهان: دانشمندان
کافر: کافر + Ien: کافر:کافران

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 4: این ترکیب ها را به عنوان مثال کامل و ترجمه کنید.

فعالیت 4 درس 3 قرآن 7
سازنده: خالق + ون: خالق:سازندگان
مسلمان: مسلمان + ون: مُسلِمون:مسلمانان
مهاجر: مهاجر + ون: مهاجر:مهاجران
ظالم: ظالم + ون: ظالم:ستمگران
کافر: کافر + ون: کافر:کافران

پاسخ فعالیت صفحه 42 قرآن هفتم

این قانون ساده و پرکاربرد را با استفاده از دو فعالیت بالا تکمیل و به خاطر بسپارید.

پاسخ فعالیت در صفحه 42 قرآن هفتم

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید.

1. گفت اگر جاهل هستی می دانی بدون یوسف و برادرش چه کردیم؟

آن: است آیا می دانستی با آن چه کردی؟ یوسف من برادرش در حین شما نادان هستید خودتی؟

2. قالُوا ءَ ِنَّکَ لَاَنتَ یُوسُفُ:

گفتند: حتماً تو هستی؟ همینطور یوسف وجود داشتن؟

به یوسف و برادرش گفت:

گفت: جو یوسف من هستم و آن برادر من است.

به دوستان‌تان بگویید چگونه الیُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ را تلفظ کنند:

پس حتما خدا تخریب نمی کند به نیکوکاران پاداش دهید را.

ج در صفحه 248 سه اسمی را که با «ون» یا «ین» بسته می شود، بنویسید و تفسیر کنید.

1 العالمینَ : جھانیان 2مُشرکونَ : سیاستمداران 3المُجرِمینَ : جنایتکاران، گناهکاران

پیام قرآنی زیبا و کوتاه را از صفحه 246 انتخاب کنید.

پیام قرآنی زیبا و کوتاه را از صفحه 246 انتخاب کنید.

یادداشت:
1. کلمه «لَأَنَت» تأکید شده است و نمی‌توانیم بگوییم یا همین‌طور بگوییم.
2. از کلمه «غفران» به «غفور» و «بسیار آمرزنده» تعبیر می شود.
3. کلمه «ما» به معنای «چی» است; چون کلمه سوال است.

به فعالیت های درس 4 قرآن هفتم پاسخ دهید

به فعالیت جلسه دوم درس 4 پاسخ دهید

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
دلچسب، خشن، تاریک، ناباورانه

1 کور قلبها، دلها 5 راط مسیر
2 تاریکی تاریکی 6. عزیز شایسته، شکست ناپذیر
3 کافر کافر، کافر 7 اراده وای!
4 اجازه اجازه 8. شدید حمل

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1 .. كِتابٌ اَنزَلناهُ: کتابی که ما نازل کردیم
2. اَلَیکَ: برای تو
3 تاریکی: از تاریکی
4. اَلَی النُّورِ: به سوی نور
5. وَیلٌ لِلکافِرینَ: وای بر کافران
6. از عذاب سخت: از عذاب شدید

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.
1. کلام خدا خالق همه چیز است و او یگانه و توانا است.

بگو: خداوند آفريننده هر چيز است و او يگانه و توانا است. رعد / 16

2. جز یاد مردم برای حفظ دلها:

شناخت (آگاه بودن) با یاد خدا، دلها آرام می گیرد. رعد / 26

3.

الف العلم کتابی که تو را فرود آوردیم تا مردم را از تاریکی ها بیرون آوری.

در نور به اذن پروردگارش در راه حبیب الحمید:

ستایش نور، به اذن پروردگارت، راه (خدای متعال) است. ابراهیم / 1

ج حداقل سه ترکیب یا جمله ساده از صفحات 251 و 253 قرآن کریم را بنویسید و تفسیر کنید.

1 رَبُّ السَّموات : پروردگار آسمانها

2 روی زمین : روی زمین

3 لیکَ : برای تو

د از صفحه 250 تا 252 پیام قرآنی زیبا و کوتاه را انتخاب کنید. .

یک پیام قرآنی زیبا و کوتاه از صفحات 250 تا 252 انتخاب کنید

پیام قرآن در صفحات 250 و 251 و 252


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم