درس یازدهم قرآن هفتم با جواب

درس 11 قرآن هفتم با جواب

به فعالیت های درس 11 از قرآن هفتم پاسخ دهید

درس 11 قرآن هفتم با جواب

معنی لغات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با پاسخ انس با قرآن در منزل و فعالیت در صفحات 98 و 99 و 101 و 102 درس یازدهم

پاسخ درس 11 قرآن هفتم

پاسخ جلسه اول درس یازدهم قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتمفعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.

نجات دادیم، غم و اندوه، رفتیم، گریستیم

1 هَبَ رفت 5کنت من بودم، هستم
2نَّ او فکر کرد 6 نجینا پس انداز کردیم
3. نادی او تماس گرفته است، او زنگ زد 7 مّ ، من ، غم و ناراحتی
4 سبحان تمیز و بدون لک است 8 لِکَ تال

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. اِذ ذَهَبَ: وقتی رفت

2. فَظَنَّ: پس فکر کرد
3. فنادی در تاریکی: پس در تاریکی صدا زد
4. خدایی جز تو نیست

5. سُبحانَ الله: خداوند پاک و بی گناه است
6 .سبحانَهُ: پاک و بدون گناه است
7 .. تو پاک و بی گناهی، تو ولی ما هستی
8 .نجیناهُ مِنَ الغَمِّ: او را از غم و اندوه نجات دادیم

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را از سوره انبیاء کامل کنید.
1.

و یونس هنگامی که با خشم و اندوه رفت.

2.

بنابراین او فکر کرد که ما هرگز با او سخت نخواهیم بود.

3.

پس در تاریکی فریاد زد که معبودی جز تو نیست.

4. منزهی تو از جانب ستمگران:

شما پاک و بی عیب هستید، قطعاً من از ستمگران بودم.

5. به او و نجات او از اندوه پاسخ می دهیم:

پس دعایش را پذیرفتیم و او را از اندوه و درد نجات دادیم.

6. و این است نجات مؤمنان:

و بنابراین ما مؤمنان را نجات می دهیم.

نکات: 1. ترکیب «لَن نققدر» به معنای «هیچ وقت دلتنگ نمی شویم».
2. لغت «ان» به معنای «ان» است که به معنای «که» است.

در صفحه 330 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را بنویسید و تفسیر کنید.

1 برای جهانیان: برای جهان 2 انَذ مزینَ: قطعا آن ها 3 بَبُکُم: پروردگارت

پاسخ به پیام قرآن از درس 11 قرآن هفتم

پاسخ به پیام قرآنی درس 11 از قرآن هفتم

پاسخ جلسه دوم درس یازدهم قرآن هفتم

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت 1: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید و سعی کنید معنی کلمات را حفظ کنید.
سعادتمند، ایمان آورد، بی ایمان، آن روز، انکار، معاش، حکومت، نیکو

1 اموال حق حاکمیت 6بوا بِ تکذیب کردند، منفی
2یَؤمَئِذٍ آن روز 7 اُولئِکَ آنها
3 امنوا آنها باور داشتند 8 مُهین تحقیر کننده
4 نَعیم ر نعمت 9 حَسَن نیکو، خوب
5 خیانت کافر شدند 10رازق تامین کننده

پاسخ به فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: معنی این ترکیبات و عبارات قرآنی.
1. لمُلكُ یَؤمَئِذٍ لِلّهِ: حکم آن روز برای خداست

2. فَالَّذینَ ءامَنوا: کسانی که ایمان آوردند نیز چنین کردند
3. وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ: و کار درست را انجام دادند

4. در بهشت ​​سعادت: در بهشت ​​های شاد
5. وَالَّذینَ کَفَروا: و کسانی که ایمان نیاوردند

6. و در آیات ما دروغ بگو: و آیات ما را تکذیب کردند
7. معهین عذابٌ: عذاب تحقیر کننده

8. در راه خدا: در راه خدا
9. رِزقًا حَسَناً: صبح بخیر

10. یرُ الرّازِقینَ: بهترین تامین کننده

انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه این عبارات قرآنی را کامل کنید و شماره آیه مربوطه را در مقابل بنویسید.

1. لَم تَرَ أَنَّ الله یسجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمواتِ وَمَن فَمَن َِاز.

شما آن را نمی بینید اون خدا همه را سجده کن سل من همه روی زمین است.

و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و درختان و فراوانی مردم.

ونیز زمین من ماه من ستاره ها من کوه ها من درخت و حرکات و بسیاری از مردم حج / 18

2. َّنَّ الله یُدادِعُ عَنِ الَّذِینَ ءامَنوا:

قطعا خدا دفاع از کسانی که ایمان آوردند.حج / 38

3.

من قطعا خداوند به شما برکت خواهد داد یاری آنها قدرتمند هستند است.حج / 39

4. کسانی که ایمان آوردند و عدالت کردند:

پس کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند.
شما در حال مشاهده نتایجی هستید که املای مشابه دارند:

برای آنها بخشش آی روزی ارزشمند است.حج / 50

یادداشت:

1. فعل لام تار فعل جهاد به معنای گذشته در گذشته منفی است.
2. کلمه «من» نام موصل است و همان طور که به سجده همه پدیده ها در برابر خداوند اشاره دارد به معنای «کی یا کی» به کار می رود.

جی سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را از صفحه قرآن کریم بنویسید و تفسیر کنید.

1فی للیل : در شب 2 فاعلزین: بنابراین آن ها 3 به خاطر خدا : راه خدا

د پیام قرآنی صفحه 102 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 102 قرآن هفتم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم