سوالات درس 2 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

خلاصه درس 2

عملی که بر دیگران تأثیر می گذارد یک کنش اجتماعی است. پدیده اجتماعی: مجموعه ای از کنش های اجتماعی و پیامدهای آن.
وقتی کنش فردی اجتماعی می شود، ارزش ها و هنجارها پدیدار می شوند.
هنجار اجتماعی: شیوه انجام عمل اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه است.
ارزش اجتماعی: پدیده های مطلوبی است که عموماً پذیرفته شده و تمایل دارند.
جامعه پذیری: فرآیندی که برای مشارکت در زندگی دنبال می کنیم (فرآیندی که ما را از ارزش ها، هنجارها و نقش هایمان آگاه می کند).
واکنش اجتماعی هنجارها و ارزش های اجتماعی شکل می گیرد.
با کنش های اجتماعی، ارزش ها و هنجارها ادامه می یابد.
همه پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی شکل می گیرند، به طوری که همه پدیده های اجتماعی قابل توجه و به تدریج مستقل از پدیدآورندگان خود هستند. هر پدیده اجتماعی فرصت طلب و محدود کننده است.

سوال درس دوم

1 کنش اجتماعی چیست؟
پاسخ: عمل انسانی که بر دیگران تأثیر می گذارد.
2 آیا اعمال اجتماعی باید در حضور فیزیکی دیگران انجام شود؟ مثال زدن.
پاسخ: خیر رعایت قوانین حتی بدون حضور دیگران یک عمل اجتماعی است. برخی دیگر در صورت حضور فیزیکی ممکن است حضور ذهنی بازیگر داشته باشند و واکنش آنها تحت تأثیر قرار گیرد، مثلاً با رعایت قوانین رانندگی در نیمه شب و بدون حضور افراد دیگر.
3 آیا اعمالی که در حضور دیگران صورت می گیرد اما نادیده گرفته می شود، اعمال اجتماعی است؟
پاسخ: عملی که در دیگران آگاهی و تأثیر ایجاد نکند، عمل اجتماعی نیست، پس اگر در حضور دیگری عملی انجام دهم که تأثیری بر آن نداشته باشد، آن عمل من جنبه اجتماعی ندارد.
4. با یک مثال توضیح دهید که چگونه با گذشته ارتباط اجتماعی برقرار می کنید؟
پاسخ: زمانی که به گذشته خوش می گذرد با گذشته ارتباط برقرار می کنیم یا برای آنها سوگواری می کنیم یا از آنها عذرخواهی می کنیم.
5. با یک مثال توضیح دهید که چگونه با آینده ارتباط اجتماعی برقرار می کنید؟
پاسخ: وقتی مثلاً کاری را انجام می دهیم که پیامدهایی برای آینده دارد، چیزی می نویسیم تا آنها را از وضعیت خود آگاه کنیم.
6. با یک مثال توضیح دهید که چگونه با معاصران ارتباط اجتماعی برقرار می کنید؟
پاسخ: من این متن را می نویسم و ​​شما در حال خواندن آن هستید، بنابراین تحت تأثیر عمل من قرار می گیرید.
7 آیا قوانین و شکل روابط اجتماعی دوست و دشمن یکسان است؟ مثال زدن.
پاسخ: نه، (به قول حافظ شیرازی) دوستان مروت دشمن مدارا هستند. به گفته جامعه شناسان، ما از دشمنان فاصله می گیریم و به دوستان نزدیک می شویم.
8 آیا قوانین و شکل روابط اجتماعی ما با غریبه ها و آشنایان یکسان است؟ مثال زدن.
پاسخ: نه. ارتباط با غریبه ها آسان است، اما ارتباط با آشنایان پیچیده تر و گسترده تر است.
9 آیا احکام و اشکال ارتباط اجتماعی ما با مؤمنان، کفار و منافقین یکسان است؟ مثال زدن.
پاسخ: خوب ما به مؤمن اعتماد می کنیم و ارتباط وسیع برقرار می کنیم (البته اگر خودمان باشیم)، ارتباط خود را با بی وفا و منافق قطع می کنیم (اگر خودمان بی وفا یا منافق نباشیم). ما به کفار و منافقان اعتماد نداریم و به دنبال ایجاد رابطه پایدار با آنها نیستیم.
10 منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟
پاسخ: اعمال و پیامدهای کنش (اثرات اجتماعی کنش ها) را پدیده های اجتماعی می نامند، مانند: کنش ها، نقش ها، ارزش ها، هنجارها، فرهنگ، باورها، گروه های اجتماعی، نظام ها و نهادهای اجتماعی و غیره.
11 کوچکترین پدیده اجتماعی کدام است؟
پاسخ: کنش اجتماعی
12 چرا برخی از پدیده ها را پدیده اجتماعی می نامند؟
پاسخ: از آنجا که برخی از پدیده های اطراف ما بر رفتار انسان نسبت به دیگران تأثیر می گذارد و دیگران را وادار به واکنش می کند، به عنوان مثال، علامت گذاری خیابان ها یک پدیده اجتماعی است.
زیردستان را درگیر واکنش و تغییر رفتار می کند.
13. مفاهیم ارزش، هنجار، نقش اجتماعی، جامعه پذیری، کنترل اجتماعی را توضیح دهید و برای هر یک مثال بزنید.
پاسخ: ارزش‌های اجتماعی: پدیده‌های مطلوب و پسندیده‌ای است که مورد پذیرش افراد جامعه قرار می‌گیرد و اعضای جامعه می‌خواهند به آن‌ها دست یابند. مانند آموزش، موفقیت، اخلاص، سخاوت، رفاه، هنجارهای اجتماعی: اینها راههای انجام اعمال اجتماعی هستند که مورد قبول افراد جامعه بوده و از راههای دستیابی به ارزشهای اجتماعی محسوب می شوند. مانند قوانین و مقررات، الگوهای رفتاری (ارزش های اجتماعی در ذهن انسان ذهنی و معتبر هستند، اما
هنجارهای اجتماعی عینی، محسوس و محسوس هستند و جنبه بیرونی دارند. (کنترل اجتماعی: مجموعه فعالیت هایی که فرد را برای انطباق با انتظارات و پذیرش فرهنگ جامعه آماده می کند.) اقداماتی که ما را مجبور به پایبندی به فرهنگ و مقررات اجتماعی می کند. هشدار).
14. کنش اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و ارزش های اجتماعی چگونه به هم مرتبط هستند؟ مثال زدن.
پاسخ: وقتی عملی از فردی به حالت اجتماعی می رسد، به هنجارها و ارزش های اجتماعی نیاز دارد. بدون ارزش های اجتماعی، هنجارها و اعمال اجتماعی پدیدار می شوند. اگر هدفی مطلوب است، برای رسیدن به آن باید روش‌هایی (هنجارها) تعریف شود و این روش‌ها قابل اجرا باشند (مثلاً برای کلاس جامعه‌شناسی، علاوه بر ارزش آموزش مفاهیم اجتماعی، ارزش تنوع را نیز اضافه می‌کنیم. سرزندگی، بنابراین باید بلند شوید و حرکات کششی و حرکات ملایمی را برای رعایت فاصله نسبی از یکدیگر انجام دهید تا ذهن و سرزندگی را گسترش دهید. ایجاد شده در کلاس درس.
15. چه تفاوت هایی بین پدیده های اجتماعی (مانند ساختمان اداری، مدرسه، بیمارستان، پادگان، ارزش های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، برنامه امتحانات و … (با پدیده های طبیعی) مانند کوه، جنگل، کویر، دریا، چشمه ها وجود دارد. و غیره) دارند؟
پاسخ: 1. پدیده های اجتماعی در نقش و اراده انسان پدید می آیند، اما پدیده های طبیعی خارج از اراده و نقش انسان است.
2. پدیده های اجتماعی با ذهن انسان پدید می آیند و معانی ذهنی دارند. اما پدیده های طبیعی محسوس هستند (حساس از طریق حواس). (پدیده های طبیعی ساخته انسان نیست و نتیجه عمل انسان نیست و جنبه عینی و خارجی دارد و مستقلاً خارج از ذهن انسان وجود دارد).
16 یک پدیده طبیعی که جنبه اجتماعی دارد را مثال بزنید؟
پاسخ: مثلاً خشکسالی و کم آبی که یک پدیده طبیعی است باعث مهاجرت یا تغییرات اقتصادی می شود که جنبه اجتماعی دارد.
17. هنجارهای اجتماعی چه ربطی به کنش اجتماعی و ارزش های اجتماعی دارند؟
پاسخ: هنجارها روش‌های انجام کنش اجتماعی هستند و با کمک هنجارها به ارزش‌های اجتماعی می‌رسیم، اگر ارزش‌ها تغییر کنند، هنجارها و اعمال اجتماعی تغییر می‌کنند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم