سوالات درس 4 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

خلاصه درس 4

ارزش ها، کنش اجتماعی را هدایت می کنند. وقتی بر اساس ارزش ها عمل می کنند، ارزش ها به حقیقت می پیوندند.
ایده آل اجتماعی: مجموعه ای از اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی می خواهند به آن دست یابند.
حوزه ایده آل فرهنگ و دنیای اجتماعی: ارزش هایی که مردم از آنها دفاع می کنند و آنها را ضروری می دانند، اما در عمل می توان برخی از آنها را نادیده گرفت (مانند اخلاص در عمل و …)
قلمرو واقعی فرهنگ و دنیای اجتماعی: ارزش‌هایی که مردم اعمال می‌کنند (احترام به والدین و …)
هدف برنامه ریزان فرهنگی این است که هر چه بیشتر آرمان ها را به عرصه دنیای اجتماعی وارد کنند.
اگر مردم بر اساس آرمان های خود عمل کنند، فاصله بین ملکوت واقعی و آرمان کاهش می یابد.
مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های جهان اسلام، نیکوکاری و دوری از منکر است
باورهایی که در دنیای اجتماعی قابل دفاع و خرافات نیست، نادرست است.
باورهایی که از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت انسان باشد، درست است.
ارزش های حق: اعتقاد به توحید، وفای به عهد، دفاع از عدالت و غیره.
ارزش های باطل: ظلم، شرک، دنیاپرستی، بی عدالتی، تضییع حقوق دیگران و…
درست و نادرست هر لایه از جهان اجتماعی را علم به نسبت همان لایه می شناسد.
درستی و نادرستی ارزش ها و باورهای بزرگ در مورد انسان و جهان را باید با ابزار عقل و وحی شناخت، نه با روش های علوم تجربی جهان اجتماعی که علم را صرفا تجربی می دانند و آن را نمی دانند. دلیل. و وحی به عنوان یک روش علمی معتبر. (در مورد درستی و نادرستی ارزش ها صحبت کنید.)
قلمرو پدیده‌ها در جهان‌های اجتماعی متفاوت است، یعنی یک پدیده ممکن است در یک جهان ایده‌آل باشد و در دنیای واقعی دیگر (مثلاً امنیت، سیاست و غیره) دیدگاه جهان‌های اجتماعی که علم را محدود به دانش تجربی می‌کند.
ما فقط می‌توانیم وجود یا عدم وجود این ارزش‌ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آن‌ها را بپذیریم و هیچ راهی برای قضاوت درباره ارزش آن نداریم.
آگاهی یا ناآگاهی، توجه یا عدم توجه افراد، ملاک تشخیص درستی یا نادرستی یک ارزش، هنجار، عمل یا باور نیست.
اگر جوامع حق را بشناسند و بر اساس آن عمل نکنند، از حق و باطل دور خواهند شد.
حقایق ثابت اندلس گاه در قلمرو امر واقعی و گاه در حوزه آرمانی (تغییر در جهان اجتماعی) قرار دارند.

سوالات درس 4
1 فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی را تعریف کنید.
بخشی از فرهنگی که مردم انجام می دهند فرهنگ واقعی جامعه است. بخشی از فرهنگ که مردم از آن دفاع می کنند و لازم می دانند اما عمل نمی کنند، فرهنگ ایده آل است.
2 حدود و ثغور فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی چگونه اساساً تغییر می کند؟
پاسخ: بر اساس اعمال افراد تغییر می کند. هرچه افراد بیشتر بر اساس آرمان ها و ارزش ها عمل کنند، آرمان های بیشتری وارد فرهنگ واقعی می شوند، اما اگر مردم به آرمان ها پایبند باشند.
اگر ارزش‌هایی که در فرهنگ ایده‌آل ضروری تلقی می‌شوند کارساز نباشد، فرهنگ واقعی از فرهنگ ایده‌آل دور می‌شود.
3 بخشی از یک فرهنگ آرمانی در خارج از فرهنگ واقعی چیست و چه اجزایی در فرهنگ ایده آل است؟با مثال تفسیر کنید.
پاسخ: بخش‌هایی از فرهنگ ایده‌آل توسط افرادی مشاهده و اجرا می‌شود که در فرهنگ واقعی قرار دارند، مانند خونریزی نکردن و ریختن خون به ناحق، که هم در فرهنگ واقعی و هم در فرهنگ ایده‌آل (یا احترام به والدین و غیره) اما بخش برخی از فرهنگ ها فقط ایده آل هستند و در عمل رعایت نمی شوند، یعنی خارج از فرهنگ واقعی هستند، مثلا بیرون نرفتن و پس انداز نکردن و دروغ گفتن که یک فرهنگ ایده آل است، اما در عمل اکثر مردم رعایت نمی کنند. آنها .
4. برای بخشی از فرهنگ واقعی که خارج از فرهنگ ایده آل است مثال بزنید.
پاسخ: به دست آوردن ثروت، تحقق آرزوی نوروزی، تنبلی برخی افراد و …
5. دو ابزار مهم برای شناخت باورهای ارزشی چیست؟
پاسخ: 1 دلیل
2. مکاشفه
6 در چه صورت جوامع فرهنگی حق را ضایع می کنند و به سوی شر گام برمی دارند؟
پاسخ: اگر جوامع به حقیقت اعتقاد نداشته باشند و بر اساس آن عمل نکنند و یا ایمان خود را نسبت به حقیقت و اعمالی که بر اساس آن سامان می دهند تغییر دهند، فرهنگ حق را از دست می دهد و به سوی شر می رود.
7. برخی از ارزش های فرهنگ غلط را نام ببرید.
پاسخ: قدرت طلبی، شرک، نژادپرستی، ثروت اندوزی، نفی منشأ الهی، ظلم، تضییع حقوق دیگران، دنیاپرستی، ظلم، بی عدالتی.
8. برخی از ارزش های فرهنگ حقیقت را نام ببرید.
پاسخ: دفاع از عدالت حمایت از ارز مظلوم توحید رحمت خدا بر همه مخلوقات آزادی انسانها و موانع سعادت.
9 کدام قسمت فرهنگ صحیح و کدام قسمت نادرست است؟
پاسخ: بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نیست و بر اساس خرافات است، نادرست است و بخش هایی که از نظر علمی صحیح و مطابق با فطرت انسان است، صحیح است.
10 نقش برنامه ریزان فرهنگی در جامعه چیست؟
پاسخ: از طریق نهادهای فرهنگی سعی در ارائه آموزش و پرورش لازم برای ورود فرهنگ آرمانی به عرصه فرهنگ واقعی دارند.
11. علوم تجربی چه روش هایی را می تواند قضاوت کند؟
پاسخ: تکنیک ها و روش های اجرایی که جنبه تجربی و حسی دارند.
12 خوبی و بدی هر قسمت از فرهنگ چگونه شناخته می شود؟
پاسخ:خوبی و بدی هر بخشی از فرهنگ با دانش مربوط به آن شناخته می شود. به عنوان مثال، علوم تجربی می توانند روش های اجرا، حسی و تجربی و درستی و نادرستی ارزش ها، اعتقادات و فرهنگ ها را به عنوان دو ابزار عقل و وحی قضاوت و تشخیص دهند.
14 چند نمونه از عناصر فرهنگ حقيقت را كه در اكثر جوامع وجود دارد بيان كنيد.
پاسخ: وفای به عهد، راستگویی، عبادت خدا، عدالت، گذشت، رعایت پوشش، دفاع از مظلوم، احترام به همسایه، کمک متقابل،
15 آیا درستی و نادرستی باورها، ارزش ها، هنجارها و اعمال از آگاهی و توجه یا عدم آگاهی افراد مشخص می شود؟
پاسخ: خیر، ملاک خوبی و بدی ارزش‌ها و باورهای فرهنگی، آگاهی یا ناآگاهی افراد، توجه یا بی‌تفاوتی افراد جوامع مختلف نسبت به آن‌ها را تعیین نمی‌کند. برای مثال، پیروی از نژادپرستی یا فرقه پولی افراد، مانع از جعلی بودن آنها نمی شود.
16. جوامع مختلف چگونه حقیقت را در فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی خود گنجانده اند؟
پاسخ: آنها با ایمان به حقیقت، حقیقت را در فرهنگ آرمانی خود وارد می کنند و با عمل به حقیقت، آن را وارد فرهنگ واقعی خود می کنند.
17. آیا حقایق ثابت هستند یا متغیر؟
پاسخ: واقعیت های ثابت اندلس از نظر ورود به فرهنگ ایده آل و واقعی جوامع تغییر می کند. یعنی امکان پذیرفتن حق خروج برای جوامع وجود دارد. همان طور که امکان انحراف از حق و توسل به باطل وجود دارد (چه مردم حق را انتخاب کنند چه نکنند، حق همیشه حق و حق است).
18. تفاوت فرهنگ ایده آل و فرهنگ حقیقت چیست؟
پاسخ: خوب یا بد فرهنگ (باورها، ارزش ها، هنجارها، اعمال) با آگاهی یا ناآگاهی، علاقه یا بی تفاوتی افراد جوامع مختلف تعیین نمی شود، بلکه فرهنگ ایده آل با اعتبار و توجه افراد شکل می گیرد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم