سوالات درس 6 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

خلاصه درس 6

دنیای اجتماعی افراد را در مورد باورها، ارزش ها و فرهنگ (سبک زندگی) خود آموزش می دهد تا با موقعیت اجتماعی، وظایف و حقوق خود آشنا شود و مشارکت اجتماعی پیدا کند.
اولین و مهمترین شناخت دنیای اجتماعی توسط خانواده و سپس گروه همبازی ها، مدرسه، مجامع علمی و مذهبی و رسانه ها صورت می گیرد.
جامعه پذیری: فرآیند مشارکت اجتماعی که هویت اجتماعی را شکل می دهد (انتقال سبک زندگی از نسلی به نسل دیگر)
انحراف اجتماعی: رفتارهای مغایر با باورها، ارزش ها و هنجارهای جامعه.
کنترل اجتماعی: فعالیت هایی که منجر به پذیرش فرهنگ و انطباق با انتظارات جامعه می شود.
روشهای کنترل انحرافات اجتماعی: تبلیغات و اقناع. تشویق و تنبیه (رسمی و غیر رسمی)
اقناع: راهی برای درونی کردن فرهنگ هر چه فرهنگ با طبیعت سازگارتر باشد، قدرت اقناع بیشتری دارد.
در دنیای اجتماعی اسلام، روش صحیح جامعه پذیری و کنترل اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر است. (در قالب تبلیغات، تشویق یا تنبیه، گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی)
موقعیت اجتماعی: موقعیتی که فرد در جامعه یا گروه اجتماعی دارد (فرزندان با چه کسانی نسبت دارند؟
تغییر هویت اجتماعی تغییر موقعیت اجتماعی
تحرک اجتماعی: جابجایی موقعیت اجتماعی (صعودی، نزولی، افقی)
معیارهای طبقه بندی کار و موقعیت اجتماعی در کشورهای مختلف یکسان نیست.
فرهنگ هر دنیای اجتماعی امکان تغییر را می دهد و از هر تغییری جلوگیری می کند.
دامنه تغییرات هویت اجتماعی توسط فرهنگ جامعه تعیین می شود.

سوالات درس 6
1. جامعه پذیری را تعریف کنید.
پاسخ: فرآیند و مسیری که افراد برای مشارکت در زندگی اجتماعی و شکل گیری هویت اجتماعی طی می کنند، جامعه پذیری نامیده می شود. (فرآیند مشارکت اجتماعی برای توسعه هویت اجتماعی افراد جامعه پذیری نامیده می شود.)
2. کنترل اجتماعی را تعریف کنید.
پاسخ: به مجموعه اقداماتی که برای پذیرش فرهنگ و همسویی افراد با انتظارات جامعه انجام می شود، کنترل اجتماعی می گویند.
3 آیا جامعه پذیری در جوامع مختلف روش ثابتی دارد یا متفاوت است؟
پاسخ: شیوه های اجتماعی شدن در جوامع مختلف متفاوت است. زیرا عوامل اجتماعی شدن این جوامع با یکدیگر متفاوت است. خانواده، رسانه ها، مدارس و روش ها و نرخ های تدریس
اهمیت آن متفاوت است (میزان نفوذ و قدرت هر یک از عوامل فوق در جوامع مختلف متفاوت است).
4 عواملی که افراد را اجتماعی می کند. صداش کن
پاسخ: خانواده، مدرسه و مراکز آموزشی، همبازی ها و دوستان، رسانه ها، مجالس علمی و مذهبی
5: افراد چگونه موقعیت اجتماعی خود را پیدا می کنند؟ چگونه هویت اجتماعی خود را شکل می دهند؟
پاسخ: برخی از موقعیت های اجتماعی اسنادی هستند (محل تولد، جنسیت (و برخی اکتسابی) معلم بودن، دانش آموز بودن و غیره) انسان ها از طریق تعلق به یک گروه (خانواده، دوستان و غیره)، تعامل با دیگران، ایفای نقش و غیره و اجتماعی کردن مؤسسات فرهنگی و آموزشی این نهادها هویت اجتماعی آنها را شکل می دهند.
6. کدام جوامع در بازتولید هویت اجتماعی مشکل دارند؟
پاسخ: جوامعی که روش های کنترل اجتماعی کافی ندارند.
7 انحراف اجتماعی را تعریف کنید.
پاسخ: رفتارهای مغایر با باورها، ارزش ها، قوانین و هنجارهای جامعه.
8 جامعه برای حفظ جامعه پذیری و پیشگیری و کنترل انحرافات اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کند؟
پاسخ: 1 تبلیغ و ترغیب به این معناست که از طریق مؤسسات آموزشی و فرهنگی برای اقناع مردم، عقاید و عقاید خود را گسترش دهد (این قوی ترین روش است).
2 تشویق و پاداش دادن به معنای پاداش دادن به کسانی است که بر اساس ارزش های جامعه عمل می کنند.
3 تنبیه یعنی کسانی که از ارزش های اجتماعی عدول می کنند مجازات شوند (کمترین قدرت را در بین سه روش قبلی دارد).
9. هویت و جامعه پذیری چه ربطی به کنترل اجتماعی دارد؟
پاسخ: اعضای جامعه از طریق کنترل اجتماعی، قوانین و ارزش های اجتماعی جامعه را می شناسند و با آن سازگار می شوند و اجتماعی می شوند.
10 اولین و مهمترین نهادی که اجتماعی می شود و هویت اجتماعی دارد کدام است؟
پاسخ: خانواده
11 برخی از انحرافات پزشکی اجتماعی را نام برده و راههای پیشگیری و کنترل آنها را توضیح دهید.
پاسخ: انجام عمل توسط پزشکان غیرمتخصص، عدم تعهد به سلامت جسمی و روحی بیماران، تحمیل هزینه های اضافی و حقوق بالا، سقط جنین، مداخلات جراحی نامتعارف و اشتباه، سهل انگاری، راه های کنترل و پیشگیری.
1 تشویق پزشکان متعهد و کارآمد
2 مجازات پزشکان سرگردان (مثلاً ابطال پروانه پزشکی)
3 آخرت و دنیا را با هم تبلیغ کنید
4 نکوهش دین پول و دنیاپرستی
5 امر به معروف و نهی از منکر
12 روش های کنترل اجتماعی را نام ببرید.
پاسخ: 1 تبلیغ و ترغیب
2 تشویق و پاداش
3 تنبیه و تنبیه
13 دو عنصر فرهنگی آموزه های اسلامی که در فرآیندهای اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند کدامند؟
پاسخ: 1 دستور معروف
2 نهی از منکر
14. اجتماعی شدن و کنترل اجتماعی چه ربطی به آن دارد؟
پاسخ: رسیدن به جامعه پذیری مستلزم کنترل اجتماعی است، بدون کنترل اجتماعی، جامعه پذیری نمی آید و نمی رود، یعنی باید یک سری اقدامات را انجام دهیم تا افراد جامعه را با فرهنگ جامعه و اداره تطبیق دهیم.
15. تحرک اجتماعی را تعریف کنید.
پاسخ: جابجایی افراد از یک موقعیت اجتماعی به موقعیت دیگر
16 انواع تحرک اجتماعی را توضیح دهید و مثال بزنید
پاسخ: تحرک اجتماعی رو به بالا: یک شغل جدید موقعیت اجتماعی فرد را بهبود می بخشد، به عنوان مثال مدیر یک بخش، مدیر کل.
کاهش تحرک اجتماعی: شغل جدید موقعیت اجتماعی فرد را پایین می آورد، به عنوان مثال، مدیر از مدیریت اخراج می شود و به عنوان یک کارمند عادی به کار خود ادامه می دهد.
تحرک افقی: با یک شغل جدید، وضعیت اجتماعی فرد تغییر نمی کند، به عنوان مثال، یک کارمند از یک بخش به بخش دیگر نقل مکان می کند.
17. تحرک اجتماعی درون نسلی و تحرک اجتماعی بین نسلی را با مثال توضیح دهید.
جواب: و وقتی فردی در طول زندگی و فعالیت حرفه ای تغییر موقعیت اجتماعی می دهد، تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است، مثلاً تا 4 سال پیش شاغل بوده و اکنون مدیرکل آن شده است. و زمانی که وضعیت اجتماعی بین دو نسل تغییر می کند، تحرک اجتماعی بین نسلی وجود دارد، مثلاً پدرش شاغل بود و لی خود مدیر کل شد.
18. موقعیت اجتماعی افراد غیر از محل کار، مشمول چه معیارها و عوامل دیگری می باشد؟
پاسخ: علم، ایمان، تقوا، هنر، احترام، نوآوری و خلاقیت، ارتباطات اجتماعی و…
19. آیا افراد در دنیایی که در آن زندگی می کنند می توانند نوعی هویت اجتماعی کسب کنند؟ مثال زدن.
افزایش تحرک اجتماعی در جوامع مختلف بستگی به فرصت هایی دارد که جامعه در اختیار افراد قرار می دهد. به عنوان مثال، افراد دارای معلولیت جسمی نمی توانند در برخی مشاغل کار کنند، در ایران زنان نمی توانند قاضی یا رئیس جمهور شوند.
20. چرا جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق و مخالفت می کنند؟
پاسخ: به تناسب باورها و ارزش‌های خود، برخی تغییرات و جنبش‌های اجتماعی را تشویق می‌کنند و برخی دیگر مانع آن می‌شوند.
21 منظور از فرصت های هویتی چیست؟ مثال زدن.
پاسخ: هر جامعه ای بر اساس باورهای ورزشی خود، برخی تغییرات هویتی و جنبش های اجتماعی را برای برخی تشویق می کند و اجازه می دهد، به عنوان مثال، جامعه ای مبتنی بر ارزش های نژادی تنها امکان تحرک اجتماعی برای یک نژاد یا فعالیت های خاص را در دنیای سکولار می دهد. افشای هویت دینی افراد ممنوع است.
22. فرصت های هویت در جامعه بر اساس ارزش های نژادی چیست؟
پاسخ: این تحرک اجتماعی رو به بالا فقط برای یک نژاد خاص فراهم می کند.
23. در جامعه ای که روابط آن بر اساس ارزش های اقتصادی است، چه فرصت هایی برای هویت وجود دارد؟
پاسخ: جنبش‌های اجتماعی صعودی این امکان را فقط برای کسانی می‌سازد که به منابع ثروت دسترسی دارند.
24. در جامعه ای که ارزش های دنیوی و دنیوی شکل گرفته است، جنبش های اجتماعی چه فرصت هایی برای هویت یابی دارند؟
پاسخ: جنبش های اجتماعی را در همان ارزش ها به رسمیت می شناسد.
25. چه فعالیت هایی در جوامع غیر مذهبی ممنوع است؟
پاسخ: فعالیت هایی که هویت مذهبی افراد را آشکار می کند. مثلا در مکان های عمومی از حجاب استفاده کنید.
26. چه هویت هایی در دنیای دینی و معنوی به رسمیت شناخته نمی شود؟
پاسخ: هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی می کند.
27. درباره قوانین جیم کرو و تأثیر آنها بر ادامه تبعیض نژادی چه می دانید؟
پاسخ: قوانین جیم کرو، قوانین ایالتی و محلی ایالات متحده برای سیاه پوستان از سال 1876 تا 1965 بود که سیاهان را از نظر خدمات اجتماعی و اقتصادی مختلف پایین نگه می داشت. و تفکیک نژادی توالت ها، رستوران ها و رستوران ها برای سیاه پوستان و سفیدپوستان، الگوهای جداسازی خانه ها، بانک ها. وام و تبعیض شغلی ارتش ایالات متحده نیز منحل شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم