سوالات درس 7 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

سوالات درس 7

1. علل تعارضات فرهنگی در جامعه چیست؟ مثال زدن.
پاسخ: 1 علل درونی: به بدعت ها و فعالیت های افرادی که در فرهنگ اجتماعی حضور دارند، مثلاً تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب.
2 علل بیرونی: تأثیرپذیری از فرهنگ های دیگر جوامع. مثلاً بهار عربی اکنون (جنبش های اخیر در برخی کشورهای عربی) یا مشروطیت ایران در دوره قاجار.
2 هویت فرهنگی جامعه چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرد؟
پاسخ: اساس باورها و ارزش های اجتماعی مشترک در جامعه شکل می گیرد. یعنی مبتنی بر ارزش های پذیرفته شده و شناخته شده جامعه است
3 هویت اجتماعی افراد محصول چیست؟
پاسخ: محصول عضویت افراد در گروه های اجتماعی است که با پذیرفتن نقش در گروه های مختلف اجتماعی هویت اجتماعی داریم.
4 هویت فرهنگی یک جامعه چه ربطی به هویت اجتماعی آن جامعه دارد؟
پاسخ: هویت اجتماعی جامعه در پرتو هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. اگر هویت اجتماعی افراد با باورها و ارزش‌های هویت فرهنگی ناسازگار باشد، مقاومت وجود دارد. بر اساس هر نهاد اجتماعی، یک هویت اجتماعی شکل می گیرد، مثلاً هویت کاری، هویت خانوادگی، هویت ایرانی، هویت شهرضایی و …
5. هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟
پاسخ: هویت جهان اجتماعی مجموعه ای از باورها، ارزش ها و باورها (فرهنگ) است که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی افراد است. به عبارت دیگر هویت اجتماعی افراد از هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. و وظایف و مسئولیت های هر نقش اجتماعی (هویت اجتماعی) باید در قالب فرهنگ (ارزش ها و اعتقادات) این جامعه تعریف و اجرا شود.هویت اجتماعی افراد جنبه عملی (بیرونی) هویت و هویت است. جهان اجتماعی هویت جنبه ذهنی و فرهنگی هویت است.
6. هویت فرهنگی چقدر دوام می آورد؟
پاسخ: تا زمانی که ایده ها و ارزش های مرتبط توسط افراد جامعه پذیرفته شده و برای آنها مهم باشد.
7 هویت فرهنگی در چه صورت زیر سوال می رود؟
پاسخ: هر گاه باورهای ورزشی اهمیت و اعتبار خود را در جامعه از دست بدهد.
8 به ترتیب مراحل تبدیل یک جامعه به جامعه دیگر را بنویسید.
پاسخ: 1. تضاد فرهنگی
2. بی ثباتی فرهنگی
3. بحران هویت فرهنگی
9 جامعه چگونه تحول فرهنگی را تجربه می کند؟
پاسخ: اگر جامعه ای در تعامل با جوامع دیگر بر باورها و ارزش های خود پافشاری نکند و به مرور زمان به باورها و ارزش های خود پشت کند.
10 دنیای اجتماعی چگونه تغییرات فرهنگی را تجربه می کند؟
پاسخ: ایجاد تغییرات عمیق و اساسی در معانی اساسی یک جهان اجتماعی (تغییر باورها و ارزش ها)
11 تحولات فرهنگی در چه صورت مثبت است؟ مثال زدن.
پاسخ: اگر فرهنگ دگرگون شده باطل بوده و از باطل به راست رفته است، تحول مثبتی است، مانند تحول جامعه جاهلی زمان پیامبر که به جامعه نبوی تغییر یافت.
12 تحولات فرهنگی در کدام صورت منفی است؟ مثال زدن.
پاسخ: اگر فرهنگی که جایگاه و اعتبار اجتماعی خود را از دست داده، از خیر به بدی رفته، دچار دگرگونی منفی شده است، مانند جامعه نبوی که به جامعه اموی تبدیل شد.
13 علل تحولات فرهنگی چیست؟
پاسخ: 1 علل درونی: مربوط به کاستی ها و انسدادهای درون فرهنگ یا نوآوری ها و نوآوری های مثبت و منفی افراد درون فرهنگ است.
2 علل بیرونی: مربوط به ارتباطات بین فرهنگ ها.
14. خود تخریبی فرهنگی چیست؟ جامعه خود ویرانگر چه ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: 1 مردم آن جامعه در حیرت و تسخیر جامعه دیگری قرار گرفته اند
2 حالت فعال خود را در انتخاب عناصر فرهنگی دیگران از دست داده اند
3 عناصر فرهنگی دیگران را بدون تحقیق و تقلید بیاموزید
4 ارتباط با فرهنگ و تاریخ خود را از دست داده اند
5 ادامه و گسترش فرهنگ گذشته خود امکان پذیر نیست و حتی قادر به عبور از فرهنگ گذشته نیست.
6 نمی توان با فرهنگی که زیر پا گذاشته شده است متحد شود.
15. چرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟
پاسخ: زیرا مانع تعامل و تجارت فرهنگی می شود.
16. فرهنگ چگونه از نظر فرهنگی برخورد و تعامل می کند؟
پاسخ: اگر افراد متعلق به این فرهنگ بر اساس نیازها و مشکلات فرهنگ، فعالانه با فرهنگ دیگری مواجه شوند.
17 غرب زدگی چیست؟
پاسخ: خودباختگی جوامع غیرغربی در برابر فرهنگ غربی و ارعاب قدرت اقتصادی و سیاسی غرب.
18 انواع تحولات فرهنگی را به اختصار بیان کنید.
پاسخ: 1. ارزش ها و باورهای دنیای اجتماعی دیگر را بپذیرید. مانند مصر باستان و ایران باستان، تمدن های شمال آفریقا که ارزش های اسلامی را پذیرفته بودند.
2. بخشی از ارزش ها و باورهای جهان های اجتماعی دیگر را پذیرفتند و بخش هایی از ارزش های خود را انتقال دادند، مانند اروپایی ها پس از جنگ های صلیبی.
3 خودباختگی فرهنگی که فرهنگ دنیای اجتماعی دیگری را به زیر سلطه خود درآورد و نتوانست به فرهنگ دیگری بپیوندد یا از مرزهای فرهنگی آن عبور کند و فرهنگ جدیدی ایجاد کند.
19. جوامع غرب زده برای دستیابی به تعامل با جهان غرب چه مسیری را باید طی کنند؟
پاسخ: تعامل سازنده با اطمینان و آگاهی از فرهنگ خود و مرعوب نشدن از غرب. یعنی به جای فرصت دادن به تهاجم فرهنگی غرب، با غرب مبادله فرهنگ کنند و روابط فرهنگی آنها یک طرفه نباشد. اعتماد به نفس، بازگشت به خود، شناخت میراث فرهنگی خود، شناخت نیازهای مادی و معنوی
20. جهان اجتماعی چگونه از خود دور می شود؟
پاسخ: و هنگامی که تحت تأثیر فرهنگ، جهان اجتماعی از گذشته فرهنگی خود جدا می شود و نمی تواند افراد جامعه خود را با حقیقت انسان و جهان آشنا و سازگار کند.
21 انواع بیگانگی فرهنگی (خود تخریبی فرهنگی) چیست؟
پاسخ: 1. بیگانگی تاریخی
2. بیگانگی ذاتی و حقیقی
22. منظور از بیگانگی تاریخی چیست؟
پاسخ: در مواجهه با فرهنگ های دیگر، یک جامعه فرهنگ و هویت تاریخی خود را فراموش می کند.
23. منظور از بیگانگی طبیعی (حقیقی) چیست؟
پاسخ: باورها و ارزش‌های یک جامعه مانع شناخت صحیح افراد جامعه با انسان و جهان می‌شود و نمی‌گذارد انسان به تعبیر و شناخت صحیح از جهان و انسان دست یابد.
24. بیگانگی فرهنگی چه پیامدها و ویژگی هایی دارد؟
پاسخ: 1 نمی گذارند انسان به تعبیر و شناخت صحیح از جهان و انسان دست یابد.
2 انسان از حقیقت خود و حقیقت هستی دوری می کند
3 دنیا راسربی را از حق تقدیم می کند
4 فطرت انسان آرام نمی گیرد و موجب اضطراب می شود.
5 انسان طغیان و اعتراض و یأس دارد.
25 از نظر قرآن انسان چگونه به حقیقت پی می برد؟
پاسخ: نگاه توحیدی به انسان و جهان بینداز.
26 علت فراموش كردن قرآن از ديدگاه انسان چيست؟
پاسخ: خدا را فراموش کن کسی که خدا را فراموش کند خود را فراموش کرده است.
27 چه فرهنگی انسان را به حقیقت می رساند؟
پاسخ: فرهنگ توحیدی که انسان را با خود و هستی آشنا می کند و همه جهان را نشانه و نماد خداوند می یابد و انسان را بادیان و همنشین خدا می سازد.
28. انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهید و مثال بزنید.
پاسخ: 1 رابطه دو فرهنگ در چارچوب هنجارها و سبک زندگی (لایه های سطحی دو فرهنگ با یکدیگر در تماس هستند و در باورهای اولیه خود ثابت می مانند)
پیوند جهان اسلام با فرهنگ یونان و روم در سده های نخستین تقابل این دو فرهنگ
2 رابطه دو فرهنگ در گستره ارزش ها و آرمان های اجتماعی (لایه های عمیق دو فرهنگ با یکدیگر مرتبط هستند و تجارت فرهنگی به لایه های عمیق خود می رسد و در نهایت منجر به تغییر هویت این فرهنگ ها می شود) و همچنین تقابل فرهنگ عرب مسلمان با ایرانیان باستان
3 در مواجهه با دو فرهنگ، یکی از آنها کاملاً مقهور است و خود را به فرهنگ دیگر می سپارد و خلاقیت و فعالیت خود را از دست می دهد و دچار خودباختگی می شود. (مانند جوامع غربی در مقابل جوامع غربی)
29. ارتباط جهان های اجتماعی چگونه به تغییرات فرهنگی منجر می شود؟
پاسخ: اگر تجارت و نفوذ فرهنگی به عمیق ترین لایه های فرهنگ و فرهنگ سرایت کند، رادچ به شدت تغییر می کند.
30 روابط اجتماعی چگونه زمینه گسترش و توسعه جهان اجتماعی را فراهم می کند؟
پاسخ: اگر جهان اجتماعی با حفظ باورها، آرمان‌ها و ارزش‌های خود با سایر جهان‌های اجتماعی تعامل داشته باشد و عناصری از جهان اجتماعی دیگر را در محدوده هنجارها و شیوه زندگی در نظر بگیرد و در صورت لزوم تغییرات لازم را ایجاد کند. مانند رویارویی جهان اسلام با جهان یونان و روم باستان
31 برخورد شما با جهان اسلام با فرهنگ های دیگر چگونه بود؟ تا چه حد ارتباط فرهنگی داشتند؟
پاسخ: جهان اسلام با حفظ اصول آنها با آنها تعامل کرد و از این فرهنگها عناصری منطبق با اصول آنها گرفت و در صورت لزوم آنها را بازسازی کرد. ارتباطات در حد هنجار بود و اعتقادات و ارزش های آنها را حفظ می کرد.
32. ارتباطات فرهنگی چگونه منجر به تغییر فرهنگی می شود؟ مثال زدن.
پاسخ: هرگاه فرهنگی در تعاملات فرهنگی بر باورها و ارزش‌های خودپایدار فشار نیاورد و تجارت فرهنگی به لایه‌های عمیق آن سرایت کند و به تدریج به باورهای خود بازگردد و باورهای فرهنگ دیگری را بپذیرد و به فرهنگ دیگری بپیوندد، تغییرات فرهنگی را تجربه می‌کند. . . مثال: جهان غرب در طول جنگ های صلیبی پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی دچار تغییر هویت شد.
33 چگونه یک فرهنگ با فرهنگ دیگر متحد می شود؟
پاسخ: اگر ارزش ها و باورهای فرهنگ دیگری را بپذیرید و به ارزش های خودتان روی آورید. مثلا فرهنگ هایی که در مواجهه با جهان اسلام، باورهای توحیدی را پذیرفتند و
به هویت اسلامی پیوستند.
34. ارتباطات فرهنگی چگونه به هویت جدیدی منجر می شود؟
پاسخ: اگر فرهنگی از نوآوری های درونی عبور کند، هویت جدیدی متناسب با آن نوآوری ها به دست می آورد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم