سوالات درس 9 هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

هویت اجتماعی

ده ها سوال هویت اجتماعی با پاسخ

سوالات درس 9

1. قدرت چیست؟
پاسخ: توانایی انجام کاری با آگاهی و اراده به قدرت.
2. انواع قدرت انسان را توضیح دهید.
پاسخ: 1 قدرت (فردی): کارهای فردی را با آگاهی و اراده انجام دهید
2 قدرت اجتماعی: و وقتی بتوانیم بر اراده دیگران تأثیر بگذاریم، قدرت اجتماعی داریم.
3 تفاوت قدرت فردی با قدرت اجتماعی چیست؟
پاسخ: 1 قدرت فردی محدودتر از قدرت اجتماعی است و انسان بدون نیاز به دیگران نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد.
2 در قدرت فردی دیگران نقشی ندارند و در قدرت اجتماعی دیگران مؤثرند.
3 در قدرت فردی، رضایت دیگران لازم نیست. و در قدرت اجتماعی نیازمند توافق و اطاعت دیگران هستیم.
4 چه کسانی قدرت اجتماعی بیشتری دارند؟
پاسخ: کسانی که در زندگی قدرت بیشتری برای تأثیرگذاری بر اراده دیگران دارند.
5. پذیرش قدرت اجتماعی به چه معناست؟
پاسخ: رضایت از قدرت دیگران و پذیرش و اطاعت از آن با میل درونی
6 اطاعت اراده یک انسان از انسان دیگر چگونه انجام می شود؟
پاسخ: 1 اطاعت از باکره یعنی اطاعت با خوف و تهدید و زور که برای دوری از مجازات (به قدرت طرف دیگر) انجام می شود.
2 اطاعت از رضایت یعنی عمل به خواست دیگران از روی میل باطنی، بدون توسل به زور (امر قابل قبول).
7. مشروعیت قدرت چیست؟ اساس چیست؟
پاسخ: اعمال قدرت بر اساس قانونی است که مطابق با حاکمیت خداوند است. بر اساس قوانین و احکام الهی است.
8 قدرت در چه صورت قابل قبول و در چه صورت قدرت قابل قبول نیست؟
پاسخ: اگر مردم از اعمال قدرت راضی باشند، قدرت قابل قبول است و اگر اعمال قدرت با اکراه و بدون رضایت مردم باشد، قدرت پذیرفتنی نیست.
9 قدرت در چه صورت مشروعیت دارد؟ و در چه صورت مشروعیت ندارد؟
پاسخ: اگر قدرت مبتنی بر قانون و موافق با حکم خدا باشد، مشروع است و در غیر این صورت مشروعیت ندارد.
10 مدار پذیرش با مدار مشروعیت چه فرقی دارد؟
پاسخ: مدار پذیرش قدرت و اراده و خواست مردم، رضایت است، اما مدار مشروعیت به امر خداوند و تشریع حق و باطل است.
11 قدرت در چه صورت قابل قبول و مشروع است؟
پاسخ: در صورتی که اراده مردم مطابق حکم الهی و مشیت تشریعی خداوند باشد.
12 آیا در جامعه ای که فرهنگ عمومی مردم فرهنگ دینی است، قدرت نامشروع قابل قبول است؟
پاسخ: خیر، چون مردم به حکومت الهی معتقدند، اگر قدرتی نامشروع و خلاف حکم الهی باشد، از مقبولیت و رضایت مردم محروم می شوند.
13. خط مشی را تعریف کنید.
پاسخ: چگونه قدرت سازمان یافته برای یک هدف سیاسی خاص اعمال می شود.
14. دولت را تعریف کنید.
پاسخ: مجموعه ای از عواملی که سیاست های کل جامعه را هدایت می کند.
15. سیاست را به معنای عام و به معنای خاص توضیح دهید:
پاسخ: هر سازمان قدرت در جامعه و نظام اجتماعی، کل سیاست به معنای عام است و سازمان قدرت در نظام سیاسی، سیاست به معنای خاص است.
16. دولت و سیاست چه ربطی به آن دارد؟
پاسخ: سیاست مکانیزمی برای اعمال قدرت است که بدون حکومت محقق نمی شود. تا زمانی که دولت تشکیل نشود هیچ سیاستی اجرا نمی شود.
17 نظام های سیاسی را بر اساس چه معیارهایی می توان طبقه بندی کرد؟
پاسخ: بر اساس الف) تعداد افراد بانفوذی که در دولت تصمیم می گیرند (1 دولت یک نفره 2 دولت محدود چند نفره 3 دولت اقلیت 4 دولت اکثریت).
ب) روش تصمیم گیری و تأثیرگذاری (1 بر اساس نیات، تمایلات و تصمیمات شخصی 2 بر اساس فضیلت و معیارهای عقلانی مبتنی بر حقیقت)
ج) دین دینی (1 حکومت هایی که بر اساس احکام و قوانین الهی است. 2 حکومت ها و نظام های سیاسی سکولار و سکولار).
18. از نظر ارسطو چند نظام سیاسی وجود دارد که یک شخص در آن حکومت می کند؟
پاسخ: 1. نظام سیاسی سلطنتی که در آن حکومت یک فرد بر اساس فضیلت و حقیقت استوار است
2 استبداد (استبداد) یا دیکتاتوری که حکومت یک شخص بر اساس اراده شخصی او باشد.
19. دموکراسی و جمهوری را از دیدگاه ارسطو تعریف کنید.
پاسخ: حکومت اکثریت مردم در صورتی دموکراسی نامیده می شود که مطابق خواسته آنها باشد. حکومتی که اکثریت مردم در نظام سیاسی مبتنی بر حقیقت و فضیلت حضور دارند، حکومت جمهوری است.
20. از نظر ارسطو، تفاوت بین نظام سیاسی دموکراسی و جمهوری چیست؟
پاسخ: جمهوری حکومت اکثریت مبتنی بر فضیلت و حقیقت است و دموکراسی بر اساس خواست اکثریت و به دور از حقیقت است.
21 از دیدگاه فارابی جوامع مدینه فاضله و جاهلیت کدامند؟
پاسخ: مدینه فاضله جامعه الهی بر اساس سنت و شریعت الهی به مدد حقیقت و اراده الهی به مدد عقل و وحی است. شهر جاهلی ارزش عقلانی و الهی و حیاتی ندارد. ارزش های آنها ارزش های دنیوی است.
22. لیبرالیسم یعنی چه؟
پاسخ: فحاشی و مباح بودن همه چیز برای انسان آزادی انسان، معیار همه ارزش ها و آرمان های اجتماعی است.
23. لیبرالیسم با چه فرهنگ و رویکردی سازگار است؟
پاسخ: فرهنگ غرب و رویکرد دنیوی به هستی و نفی علمی ارزش های اجتماعی
24. چرا پیروان لیبرال دموکراسی متناقض هستند؟
پاسخ: زیرا از یک سو معتقدند هرکس از نظام سیاسی لیبرالیسم خارج شود، سزاوار رأی نیست و از سوی دیگر، یک فرد لیبرال آزاد است که هر نوع عقیده ای داشته باشد و این دو به هم نمی رسند. آنها با هم برخورد نمی کنند و آنها را رد نمی کنند.)
25 منظور از جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ: جمهوری به معنای به رسمیت شناختن حضور مردم در نظام سیاسی اسلامی به معنای فعالیت اجتماعی و سیاسی مردم بر اساس باورها و ارزش های اسلامی است.
26 در عقاید اسلامی احکام چگونه تعیین و شکل می گیرد؟
پاسخ: به خواست و مشیت خدا نه به وسیله مردم و انبیا و اولیاء با دو وسیله عقل و زندگی ما مسئولیت انسانی ما فقط شناخت احکام و اعمال آنهاست ما اراده و اختیاری برای ایجاد نداریم. اسلامی. قوانین.
27 یک سری ارزش های اجتماعی اسلامی را نام ببرید.
پاسخ: عدالت، آزادی، استقلال، امنیت، امنیت اجتماعی، انکار و وابستگی، عقلانیت، مشورت،
28 و تکلیف امت اسلامی چیست؟
پاسخ: از پذیرفتن بت پرستی و قدرت های غیر خدا پرهیز کنید و در تشکیل امامت و نور با موازین هوشمندانه اسلامی کار کنید.
29. نمونه ای از ارزش ها و آرمان های اجتماعی متفاوت با آرمان های جمهوری اسلامی در یک جامعه لیبرال دموکراتیک بنویسید. زیرا؟
پاسخ: معنای آزادی در این دو جامعه متفاوت است، در دیدگاه اسلام ارزش ها معنایی الهی و دینی دارند و وسیله ای برای تقرب به خدا هستند، اما در دیدگاه لیبرال دموکراسی این گونه نیست.
30 جایگاه ارزشها در بینش اسلامی چیست؟
پاسخ: ارزش ها معنایی الهی و دینی دارند و وظیفه ارزش ها قرب الهی است.
31 فرقه ها از چه لحاظ ارزش بیشتری پیدا می کنند؟
پاسخ: وقتی ابعاد اجتماعی و گسترده تری پیدا کنند. احساس مسئولیت متقابل مردم و نظام سیاسی نوعی عبادت است.
32. تفاوت حضور مردم در حکومت لیبرال دمکراتیک با حضور مردم در جمهوری اسلامی چیست؟
پاسخ: مردم در جمهوری اسلامی باید فعالیت خود را یک فرقه بدانند و در لیبرال دموکراسی فقط یک فعالیت عادی اجتماعی است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم