سوالات علوم چهارم درس هشتم

چهار سوال علوم درس هشتم

پرسش و پاسخ درس هشتم علوم چهارم “آسمان شب”

چهار سوال علوم درس هشتم

1. منظومه شمسی چیست؟
پاسخ 1 خورشید و تمام سیارات و سایر چیزهایی که به دور آن می چرخند منظومه شمسی نامیده می شود.

2. هشت سیاره شناخته شده در منظومه شمسی را به ترتیب مجاورت با خورشید نام ببرید.
پاسخ
چهارشنبه (تیر)
سیاره زهره
زمین (زمین)
مارت (مارت)
مشتری (برجیس)
زحل (زحل)
اورانوس (اهورا یا خدای آسمان)
نپتون (خدای دریاها)

3 سرما و گرمای سیارات منظومه شمسی را چه چیزی تعیین می کند؟
پاسخهر چه سیاره به خورشید نزدیکتر باشد، گرمتر است و هر چه دورتر باشد، سردتر است.

4 تفاوت ستاره و سیاره چیست؟
پاسخستاره نور خود را دارد، اما سیاره از خود نور ندارد.

5 چرا در طول روز ستارگان آسمان را نمی بینیم؟
پاسخبه دلیل تابش زیاد نور خورشید در طول روز.

6. چرا سیارات و خورشید با منظومه شمسی برخورد نمی کنند؟
پاسخ مدار و فاصله و ترتیب حرکت و وزن مخصوص خود را بین آنها داشته باشد.

7. چرا نور برخی از ستارگان روشن تر است؟
پاسخچون به ما نزدیکترند یا سنشان کمتر است.

8. آیا همه ستارگان در فاصله یکسانی از زمین هستند؟
پاسخنه

9. نزدیکترین ستاره به زمین کدام است؟
پاسخ زمین

10. کهکشان چیست؟
پاسخهمه ستارگان و سیارات و منظومه ها به همراه غبار و گازها در میان خود به دلیل نیروی جاذبه بین آنها. آنها در مجموعه بسیار بزرگتری به نام کهکشان هستند.

11. نام کهکشانی که منظومه شمسی در آن قرار دارد (خورشید، زمین و …) چیست؟
پاسخراه شیری

12. ستارگان و سیارات چیست؟
پاسخ12. اجرام آسمانی که نور خاص خود را دارند ستاره و اجرام آسمانی که نور خود را ندارند سیاره نامیده می شوند.

13. سیارات زحل، اورانوس و نپتون کدامند؟
پاسخسوخت

14 زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟
پاسخزحل

15. مریخ یا مریخ در آسمان چه رنگی است؟چرا؟
پاسخقرمز به دلیل وجود زنگ فراوان در سطح آن.

16. نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید چه نام دارد؟
پاسخ چهار شنبه

17. نام دورترین سیاره در میان سیارات خوانده شده در منظومه شمسی در کتاب چهارم علوم چیست؟
پاسخنپتون

18. مدار منظومه شمسی چه نام دارد؟
پاسخمسیر سیارات و دیگر چیزهای اطراف خورشید در منظومه شمسی را مدار می گویند.

19. چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و حیوانات است؟
پاسخزیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان و جانوران است و خیلی گرم و سرد نیست.

20. زمین در آسمان چگونه به نظر می رسد؟
پاسخ به شکل یک کره آبی و سفید زیبا

21. سال زمینی چگونه متولد می شود و چند روز است؟
پاسخاز یک چرخش کامل زمین به دور خورشید، یک سال زمینی تشکیل می شود که حدود 365 روز است.

22. یک روز و یک شب چگونه پدید می آید و چند ساعت است؟
پاسخزمانی که یک چرخش کامل زمین به دور آن اتفاق می افتد، روز و شب که تقریباً 24 ساعت است.

23. اساس تقویم کشویی ما چیست؟
پاسخبر اساس چرخش زمین به دور خورشید

24. چرا برخی از سیارات منظومه شمسی بلند و برخی دیگر کوتاه هستند؟
پاسخهر چه سیاره به خورشید نزدیکتر باشد، مدارش به دور خورشید کوتاهتر و در نتیجه سالش کوتاهتر می شود و هر چه سیاره از خورشید دورتر باشد، مدارش به خورشید بیشتر و بیشتر می شود. مدار آن

25. آیا ماه به دور خود و زمین و همراه با آن به دور خورشید می چرخد؟
پاسخبله قربان

26. آیا ماه نور خودش را دارد؟ توضیح.
پاسخ ماه نور خورشید را برمی گرداند.

27 چند روز یا چند هفته طول می کشد تا ماه یک بار به دور زمین بچرخد؟
پاسختقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

28 نزدیکترین جسم فضایی به زمین چه نام دارد؟
پاسخ ماه

29 ماه چیست؟
پاسخ بهش میگن مهتاب.

30. ماه قمری چگونه متولد می شود؟
پاسخیک ماه قمری از چرخش کامل ماه به دور زمین که حدود چهار هفته یا 28 روز طول می کشد، پدیدار می شود.

31 دو ویژگی ماه را شرح دهید.
پاسخهیچ زمانی روی ماه نیست. سطح آن نامنظم و دارای تعداد زیادی گودال ریز و درشت است.

32. آیا ماه همیشه در آسمان با یک چشم دیده می شود؟
پاسخنه

33 چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن می بینیم؟
پاسخ قسمت هایی از ماه را می بینیم که خورشید به آسمان روشن می تابد، این مقدار در ماه قمری تغییر می کند.

34 اولین رصدخانه ایران چند سال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟
پاسخ هزار سال پیش در شهرری

35. ستاره شناسان در رصدخانه ها چه می کنند؟
پاسخدر رصدخانه ها، ستاره شناسان ستاره ها و سیارات را با ابزارهای مختلف مطالعه می کنند.

36. اولین سفر فضایی انسان کجا بود؟
پاسخبه ماه

37. نقش شما در مراقبت از سیاره زمین (دو مورد) چیست؟
پاسخ برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند زباله ها را در رودخانه ها و محل زندگی گیاهان و حیوانات نریزیم.

38. اگر خاک و آب و هوای زمین آلوده باشد چه سرنوشتی در انتظار همه موجودات است؟
پاسخ همه ما دیر یا زود خواهیم مرد.

39 حرکت زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.
پاسخچرخش زمین به دور خود را حرکت موقعیتی و به چرخش زمین به دور خورشید حرکت گذرا می گویند.

40. نام کوچکترین ستاره منظومه شمسی چیست؟
پاسخچهارشنبه یا چهارشنبه

41. بزرگترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟
پاسخمشتری یا برگس

42. کدام سیاره شبیه زمین است؟
پاسخزهره یا زهره

43 آیا خورشید به دور شما می چرخد؟
پاسخ بله، با منظومه شمسی به دور کهکشان راه شیری می چرخد ​​ هر بار که خورشید به دور خودش می چرخد، دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

44. آیا کهکشان ها هم می چرخند؟
پاسخبله قربان

45. چرا سیاره زهره در آسمان روشن دیده می شود؟
پاسخ به دلیل گرمای نزدیکی به خورشید، تمام آب سطح زهره تبخیر می شود و آسمان پر از ابرهای ضخیم است که با لمس خورشید منعکس می شوند.

46 چه سیاره ای را می توان صبح و عصر در نزدیکی خورشید دید؟
پاسخ سیاره زهره.

📕💢 بعدی »درس نهم علوم چهارم

“قبلی” درس 7 علوم چهارم


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم