سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس ششم

سوالات هدیه آسمانی درس پنجم

سوالات هدیه بهشتی درس پنجم مردم

سوالات هدیه آسمانی درس پنجم

در این قسمت سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 6 این کتاب را آماده کرده ایم.
درس 6: مردم

درس 6
1 اموال و امکاناتی که ما را احاطه کرده یا ملکی ما است یا دیگران . برای استفاده از هر دسته از این ویژگی باید رفتار متفاوتی داشته باشیم.

2 کالاها و تجهیزاتی که متعلق به شخص خاصی است ملک شخصی است و باید از مالک گرفته شود و استفاده بدون اجازه از آن ممنوع است.

3 اموال عمومی چیست؟
پاسخ: کالاهایی که مال یک نفر نیست و متعلق به همه است و همه می توانیم از آن استفاده کنیم.

4 نحوه استفاده از اموال عمومی؟
پاسخ: همه ما باید برای حفظ آن تلاش کنیم و مسئولیت حفظ آن را بر عهده بگیریم.

5 کم فروشی یعنی چه؟
پاسخ: اگر فروشنده کالای کمتری تحویل دهد، کم فروخته است و حرام است.

6 منظور از آیه وصیت برای رحمان چیست؟
پاسخ: وای بر فروشندگان

7 امکانات عمومی را مثال بزنید؟
پاسخ: نیمکت پارک وسایل بازی اتوبوس وسایل مدرسه.

8 در صورتی که از رسانه های عمومی برای استفاده شخصی استفاده شود حرام است.

9 در اسلام مال دیگران را بدون اجازه بگیرید حرام است.

10. کالاهایی که متعلق به شخص خاصی نیست و همه قابل استفاده هستند اموال عمومی میگویند.

11. کالاهای عمومی قابل استفاده نیستند شخصی .رد.

12 بانک ها در پارک جز اموال عمومی آن ها هستند.

13. اگر 10 نان خریدید و متوجه شدید که 11 نان به خانه آورده اید، چه باید بکنید؟
پاسخ: یا نان اضافی را برگردانید و نان اضافی را با پول به نانوایی بدهید.

14. مریم زندگینامه خود را پیدا کرده است، چگونه می تواند از آن استفاده کند؟
پاسخ: باید صاحب آن را پیدا کنید و برای استفاده بدون اجازه از آن اجازه بگیرید.

15. اگر فردی بدون اجازه از وسایل شخصی دیگران استفاده کند چه می کنید؟
پاسخ: با مهربانی و مودبانه به شما یادآوری می کنیم که این کار اشتباه و ممنوع است و برای استفاده از وسایل شخصی دیگران باید از صاحب آن اجازه بگیرید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم