گام به گام درس 10 دینی هشتم

پاسخ دینی هشتم درس 10 / گام به گام

گام به گام هشتمین پیام آسمانی را آموزش می دهم

پاسخ دینی هشتم درس 10 / گام به گام

درس 10 :: دو دارایی گرانبها

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 83 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به نظر شما زندگی ما در دنیا چه وجه اشتراکی با یک بازی فوتبال دارد؟ چه تفاوت هایی بین این دو وجود دارد؟
شباهت ها:
پاسخ 1 در هر دو به دنبال پیروزی هستیم.
2 هر دو داور دارند.
3 هم به راهنما و هم مربی نیاز داریم.
4 هر دو فیلد مشخصی دارند.
5. هر دو زمان محدودی دارند.
تفاوت ها:
1 مسابقه فوتبال قابل تمدید است اما زندگی نه!
2 داور فوتبال ممکنه اشتباه کنه ولی نه داور زندگیش!
3 زمان فوتبال معلومه ولی زمان زندگی نه!
4 نتیجه یک مسابقه فوتبال می تواند مساوی باشد اما نتیجه زندگی پیروزی یا شکست است!

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 84 پیام هشتم

فعالیت هشتم

با کمک دوستان خود عوامل دیگری که به زندگی انسان آسیب می زند را نام ببرید. به نظر شما راه حل مقابله با این عوامل چیست؟
پاسخ1 عجله
2 دوستی با افراد بد
3 لذت ببرید
4 خدا را نادیده بگیرید
تفکر، اگر انسان فکر کند که نعمت زندگی فقط یک بار به او عطا شده و اعمالش را خدا ثبت کرده و باید در آن دنیا پاسخگوی اعمالش باشد، حواس خود را جمع می کند و از زندگی خود به درستی استفاده می کند.

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 86 پیام هشتم

فعالیت هشتم

برخی از اشتباهات را که افراد اغلب در زندگی خود مرتکب می شوند نام ببرید و نتایج و پیامدهای آنها را شرح دهید. آیا فکر می کنید اگر مردم قبل از انجام این کارها به عواقب انجام این کارها فکر می کردند، باز هم آنها را انجام می دادند؟
پاسخ1 عدم احترام به والدین
2 کارهای زشت انجام دهید
3 خیانت در امانت
4 دیگران را آزار دهید
نادیده گرفتن عبادات و تکالیف الهی عواقب و پیامدهای آن: دوری از خدا غرق شدن در گناه از دست دادن نعمت زندگی رنج و عذاب دنیوی رنج و عذاب اخروی دور از رحمت خدا توبه و توبه
اگر قبل از انجام این کارها به عواقب آن فکر می کردیم، هرگز آنها را انجام نمی دادیم.

جواب خود را تست کنید صفحه 86 پیام هشتم

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

1 چه شباهت هایی بین حرکت ابرها و گذشت زمان وجود دارد؟
پاسخ هر دو درب به سرعت عبور می کنند، برگشت پذیر نیستند

2 آیا برکت زندگی برای سعادت دنیا و آخرت ما کافی است؟ توضیح.
پاسخ نه، نحوه استفاده از فرصت های زندگی مهم است.

3 چه کسی خدای حکیم را ستمکارتر از چهارپایان معرفی می کند؟ زیرا؟
پاسخ 1 کسانی که توانایی تفکر دارند، اما از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند.
2 چشم دارند اما از آنچه می بینند درس نمی گیرند.
3 گوش دارند اما برای گوش دادن به دستورات خداوند از آن استفاده نمی کنند.

4. سه عامل تهدید کننده زندگی را فهرست کنید.
پاسخ 1 عجله كردن 2 دوستي با بدها 3 ناديده گرفتن خدا

درس 11 :: آفات زبان

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 88 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به نظر شما نعمت سخن گفتن چه تأثیری در زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد؟
پاسخ استفاده صحیح از این نعمت موجب سعادت دنیوی و اخروی می شود و استفاده نادرست از این نعمت موجب رنج اخروی و اخروی انسان می شود.

آیا همه از نعمت حرف زدن درست استفاده می کنند؟
پاسخ خیر

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 91 پیام هشتم

فعالیت هشتم

اگر در گروه غایب مسلمان باشیم چه مسئولیتی داریم؟
پاسخبه آنها بگو غیبت از گناهان کبیره است که به شدت از آن نهی شده است. اگر غیبت کنند از این مجلس می رویم.

پاسخ فعالیت کلاس صفحه 93 پیام هشتم

فعالیت هشتم

به نظر شما بهترین واکنش به کسی که به فحش دادن عادت دارد چیست؟
پاسخ اگر نهی از منکر مانع از آن نمی شود باید از آن اجتناب کرد

پاسخ خود را تست کنید صفحه 94 پیام هشتم *

خود را بیازمایید صفحه 62 هشتمین پیام آسمانی

1. دو پیامد دروغگویی را شرح دهید.
پاسخ 1 عذاب الهی در روز قیامت
2 از دست دادن اعتماد دیگران نسبت به دروغگوی دنیا

2 رواج غیبت در جامعه چه آثار زیانباری بر روابط افراد با یکدیگر خواهد داشت؟
پاسخ 1 رنجش و اندوه نسبت به دیگران را در دل خود پرورش دهید.
2 نمی توانند مانند گذشته با دیگران دوست و متحد شوند.
3. به فردی که به او تهمت زده می شود نمی توان اعتماد کرد.
4 غیبت انگیزه گناهکار را برای ترک خطا از بین می برد.
5 غیبت موجب نابودی دین انسان می شود.

3 راهکارهای مقابله با عادت زشت تهمت چیست؟

پاسخ را در قسمت نظرات ارسال کنید

منتشر شده توسط آرزو

از کسانی که فحش نمی دهند و به آن عادت دارند دوری کنید
فکر کردن به این که چه کارهای زشت و ناپسندی انجام می دهند
توجه داشته باشید که با قسم خوردن چه نعمت هایی از زندگی آنها زدوده می شود و در نهایت نجات نمی یابد

به پیشنهاد صفحه 94 پیام هشتم پاسخ دهید

سوالات موارد زیر را با دقت بخوانید:
1 غیبت غیبت شده چگونه می تواند این گناه کبیره را جبران کند؟
پاسخ باید از کسی که از او غایب بوده استغفار کند و از خدا بخواهد که گناهش را ببخشد.
2 آیا مواردی وجود دارد که در آن گزارش ایرادات افراد مجاز است؟

پاسخ تا جایی که ممکن است نباید عیوب دیگران را توضیح دهیم، مگر در مواردی که جان یا ناموس او در خطر باشد که در این صورت ممکن است برای حفظ جان و ناموس مردم، گناه آن شخص آشکار شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم